Načítavam stránku...

Voľba kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023 sa uskutočnila v zmysle čl. 13 ods. 8 Štatútu Obchodnej fakulty EUBA dňa 29. novembra 2018 na neverejnom zasadnutí Akademického senátu Obchodnej fakulty EUBA.

V prvom kole bol v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 9 Štatútu Obchodnej fakulty EUBA za kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolený:

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

 

Volebná komisia týmto blahoželá Ing. Petrovi Drábikovi, PhD.  

V zmysle ustanovenia čl. 12 ods. 2 Štatútu Obchodnej fakulty EUBA dekana fakulty vymenúva na návrh Akademického senátu Obchodnej fakulty EUBA rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.


V Bratislave dňa 29.11.2018

 

JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

predseda volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?