Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 3. 3. 2021 prijal nasledovné uznesenie:

 

Protest

 

Akademický senát Obchodnej fakulty EU v Bratislave ako reprezentant akademickej obce Obchodnej fakulty vyhlasuje odo dňa 3. 3. 2021 protest proti spôsobu prípravy a obsahu návrhu novely zákona o vysokých školách.

Spôsob prípravy novely zákona je prejavom neakceptovateľného politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii akademickej samosprávy a demokratických slobôd.

Akademický senát Obchodnej fakulty EU v Bratislave vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby navýšilo finančné zdroje pre vysoké školstvo, ktoré umožnia realizáciu rozvojových aktivít v oblasti vzdelávania a vedy.

V prípade, že MŠVVaŠ SR nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, pristúpi akademická obec Obchodnej fakulty EU v Bratislave k razantnejším formám protestu.

 

doc. Ing. Milan Oreský, PhD.
predseda Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave

 

Toto uznesenie bolo prijaté v úzkej súčinnosti s Akademickým senátom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorého úplné znenie je zverejnené na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.