Vyhlásenie 
volieb do Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2026

 

Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS OF EU v Bratislave“) v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Štatútom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Zásadami volieb do AS OF EU v Bratislave prijatými na zasadnutí AS OF EU v Bratislave dňa 22. 04. 2022  vyhlasuje

voľby do Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2026 na deň

6. december 2022 od 12.00 hod. do 14.00 hod.

a

schválil

volebné komisie na voľby do Akademického senátu OF EU v Bratislave v zložení:

 

Volebná komisia pre zamestnaneckú časť:

  • Ing. Ladislav Bažó, PhD. – Katedra cestovného ruchu
  • JUDr. Michal Hutta, PhD. – Katedra obchodného práva
  • doc. Ing. Milan Oreský, PhD. – Katedra marketingu

 

Náhradníčka:

  • RNDr. Janka Pásztorová, PhD.

 

Volebná komisia pre študentskú časť:

  • Bc. Dávid Michalák
  • Bc. Peter Spišák
  • Bc. Kristián Šperňák


Voľby organizujú a zabezpečujú volebné komisie v zmysle čl. 4 Zásad volieb do AS OF EU v Bratislave. Miesto konania, pravidlá volieb a zoznam kandidátov zverejnia volebné komisie podľa uvedených Zásad volieb do AS OF EU v Bratislave schválených dňa 22. 4. 2022.

 

Bratislava 22. 04. 2022

 

doc. Ing. Milan Oreský, PhD.
predseda AS OF EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.