Načítavam stránku...

Po akreditácii nových študijných programov od roku 2015 sú študenti povinní absolvovať odbornú prax vždy na 1. aj 2. stupni štúdia. 

 

Od letného semestra 2016/2017 si môžu študenti vybrať jednu z nasledovných foriem výkonu praxe:

  • ERASMUS+ štúdium, resp. prax (1 semester);
  • v priamej kooperácii s partnermi z praxe práve na platforme odborných klubov;
  • občianske a dobročinné aktivity;
  • založenie vlastného podniku (realizácia podujatia, účasť na challenge (výzve) z praxe, založenie živnosti, pôsobenie v start up tíme).

Východiskový model pre realizáciu odbornej praxe je v kombinácii predmetu s praktickou výučbou PBL (problem-based learning) v jednom semestri a potom realizácie praxe v nasledujúcom semestri. Súčasne si študent môže počas pôsobenia v odbornom klube vytvoriť tému záverečnej práca a získať aj priamu podporu od partnera z praxe na jej realizáciu (zadanie, mentora, expertov, údaje, aplikácie, posudky):

 

Model realizácie cyklu odborného praktického vzdelávania na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

1. stupeň
Podnikanie v obchode
2. ročník LS 3. ročník ZS 3. ročník LS
Podnikanie v praxi
(5 kreditov)
vstup študenta do klubu

Odborná prax
(4 kredity)
pokračovanie v klube

Seminár k bakalárskej práci
(5 kreditov)
Vypracovanie témy 
bakalárskej práce
1. časť bakalárskej práce 2. časť bakalárskej práce
a jej obhajoba

 

2. stupeň
Marketingový a obchodný manažment
1. ročník ZS 1. ročník LS 2. ročník ZS 2. ročník LS
Predmet s PBL
(5 kreditov)
vstup študenta do klubu
Odborná prax
(4 kredity)
pokračovanie v klube
Seminár k diplomovej práci
(5 kreditov)
+ voliteľné predmety (kluby)
Seminár k diplomovej práci
(5 kreditov)
Vypracovanie témy
diplomovej práce
1. časť diplomovej práce 2. časť diplomovej práce 3. časť diplomovej práce
a jej obhajoba

 

Študenti sa informujú o podmienkach realizácie odbornej praxe, evidencii výkonov, zápise do AIS a o ostatných náležitostiach u katedrových koordinátorov, ktorými sú:

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?