Po akreditácii nových študijných programov od roku 2015 sú študenti povinní absolvovať odbornú prax vždy na 1. aj 2. stupni štúdia. 

Od letného semestra 2016/2017 si môžu študenti vybrať jednu z nasledovných foriem výkonu praxe:

  • ERASMUS+ štúdium, resp. prax (1 semester);
  • v priamej kooperácii s partnermi z praxe práve na platforme odborných klubov;
  • občianske a dobročinné aktivity;
  • založenie vlastného podniku (realizácia podujatia, účasť na challenge (výzve) z praxe, založenie živnosti, pôsobenie v start up tíme).

Východiskový model pre realizáciu odbornej praxe je v kombinácii predmetu s praktickou výučbou PBL (problem-based learning) v jednom semestri a potom realizácie praxe v nasledujúcom semestri. Súčasne si študent môže počas pôsobenia v odbornom klube vytvoriť tému záverečnej práca a získať aj priamu podporu od partnera z praxe na jej realizáciu (zadanie, mentora, expertov, údaje, aplikácie, posudky):

 

Model realizácie cyklu odborného praktického vzdelávania na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 1. stupeň - PODNIKANIE V OBCHODE
2. ročník LS Podnikanie v praxi (5 kreditov)
vstup študenta do klubu
Vypracovanie témy bakalárskej práce
3. ročník ZS Odborná prax (4 kredity)
pokračovanie v klube
1. časť bakalárskej práce
3. ročník LS Seminár k bakalárskej práci (5 kreditov) 2. časť bakalárskej práce a jej obhajoba

 

 2. stupeň - MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT
1. ročník ZS Predmet s PBL (5 kreditov)
vstup študenta do klubu
Vypracovanie témy diplomovej práce
1. ročník LS Odborná prax (4 kredity)
pokračovanie v klube
1. časť diplomovej práce
2. ročník ZS Seminár k diplomovej práci (5 kreditov)
+ voliteľné predmety (kluby)
2. časť diplomovej práce
2. ročník LS Seminár k diplomovej práci (5 kreditov) 3. časť diplomovej práce a jej obhajoba

 

 

Študenti sa informujú o podmienkach realizácie odbornej praxe, evidencii výkonov, zápise do AIS a o ostatných náležitostiach u katedrových koordinátorov, ktorými sú:

  • garant predmetu odborná prax – Ing. Peter Filo,PhD., ;
  • supervisor príslušného odborného klubu;
  • pre študijný program POB a MOM – Ing. Veronika Nekolová,PhD., ;
  • pre študijný program MP a MMO – doc. Ing. Viera Ružeková, PhD., ;
  • pre študijný program PCRS – doc. Ing. Anna Michalková, PhD., ;
  • pre študijný program MCR – prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.,