Odborné kluby predstavujú formy duálneho vzdelávania, keď sa realizuje praktická výužba pod vedením expertov z praxe obyčajne počas jedného semestra. Pri výučbe sa spravidla využívajú inovatívne metódy vzdelávania, ako napríklad projektovo založené formy vyučovania alebo  problem-based learning či design thinking.

Základným východiskom pri projektovom vyučovaní (project-based learning) je zadanie (projekt), ktorý študenti riešia tímovo. V rámci vytvorených projektových tímov si sami určujú harmonogram plánovaných aktivít, míľniky praciálnych úloh, čiastkové ciele i zodpovednosť za splnenie stanovených cieľov. Sami tiež rozhodujú, aké poznatky potrebujú a vyhľadávajú informácie, údaje, ktoré potrebujú na úspešné dosiahnutie stanových cieľov, resp. vyriešenie zadania, problému. Učiteľ pri projektovom vyučovaní zastáva pasívnu rolu  −  dohliada na splnenie stanovených cieľov, koordinuje a usmerňuje študentov pri riešení projektov.

V priebehu riešenia projektu študenti konzultujú s odborníkmi z praxe - zadávateľmi tém projektov. Dosiahnuté výsledky  priebežné prezentujú, komplexné výsledky potom predstavia na záverečnej prezentácii za účasti odborníkov z praxe. Hodnotenie je zamerané na schopnosti študentov, je kolektívne a zabezpečujú ho nielen supervisori klubov, ale aj experti z praxe či samotní študenti.

V závislosti od vybraného klubu absolvujú študenti sériu odborných workshopov, prednášok, pracujú v 3-4 členných tímoch na zadaniach z praxe, zúčastňujú sa exkurzií, stážujú u partnerov z praxe, prezentujú výsledky svojej práce, organizujú záverečné podujatia, na ktorých prezentujú svoje výsledky alebo predstavia nadobudnuté marketingové, prezentačné alebo obchodné zručnosti.

Na začiatku semestra si študenti na základe vlastného rozhodnutia vyberajú z aktuálnej ponuky odborných klubov a akadémií tie, ktoré najviac vyhovujú ich preferenciám. Ich počet a štruktúra sa pravidelne menia tak, aby fakulta ponúkla svojim študentom to najzaujímavejšie a najaktuálnejšie. Pre študentov ponúkame tieto odborné kluby:

 • Retail Academy – v kooperácii s Lidl Slovensko, v. o. s.;
 • Agrobio klub – v kooperácii s WineloversClub a rôznymi slovenskými vinárstvami;
 • Foodie Club - v kooperácii s Nestlé Slovensko, a. s.; Unilever Slovenská republika, Budiš, a. s., a inými subjektmi potravinárskeho sektora;
 • Media Club – v kooperácii s CREATIVE PRO, s. r. o.;
 • Mercedes Club – v kooperácii so spoločnosťou Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.;
 • Heuréka klub – v spolupráci so spoločnosťou Dobrý život, a. s.;
 • Travel klub – v spolupráci s cestovnými kanceláriami a ďalšími subjektmi z oblasti cestovného ruchu;
 • Finančná gramotnosť - v kooperácii s rôznymi partnermi z oblasti finančných služieb, ČSOB a pod.;
 • Internship - v spolupráci so spoločnosťami z medzinárodného prostredia;
 • International Business - spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v medzinárodnom obchode;
 • International Club - spolupráca so spoločnosťami na domácom a zahraničnom trhu
 • Animácie v cestovnom ruchu - v spolupráci so subjektami cestovného ruchu;
 • Foto-Lab - so zameraním na marketingovú komunikáciu, digitálne médiá, produktovú fotografiu a iné kreatívne činnosti s využitím profesionálnej techniky;
 • Real Univercity – zameranie na realitný trh v spolupráci so spoločnosťou JLL;
 • Kľúč RK reality – zameranie na realitný trh malých a stredných spoločnosti;
 • SARIO klub – zameranie na podnikateľské aktivity na domácom i zahraničnom trhu;
 • Createc klub – zameranie na potravinársky sektor.
 • Podnikové stratégie – v spolupráci so spoločnosťou Atlas Copco je klub zameraný na biznis a marketing medzinárodne pôsobiacej spoločnosti.