Podnikanie v praxi na Obchodnej fakulte predstavuje platformu na podporu prepájania študentov s praxou prostredníctvom aktivít, ktoré zároveň umožňujú systematický a komplexný rozvoj ich osobnosti. Podnikanie v praxi umožňuje študentom:

 • odbornú profiláciu v oblasti obchodu, marketingu, medzinárodného obchodu a cestovného ruchu,
 • úzku kooperáciu s partnermi z praxe, ktorí sa zúčastňujú prednášok, cvičení, vedú workshopy,
 • špecializáciu pre budúce povolanie v konkrétnom odvetví,
 • nadobúdanie praktických skúseností už počas štúdia,
 • odhaľovanie a rozvoj silných stránok,
 • prácu v tíme, ktorý je zostavený s ohľadom na tímové role, ktoré študenti zastávajú,
 • získavanie dôležitých kontaktov s odborníkmi, manažérmi a expertmi z vybraných oblastí podnikania a spoločenského prostredia (networking).

 

Podnikanie v praxi poskytuje študentom priestor na priamu kooperáciu s praxou, a to zapojením študentov do riešenia praktických úloh, problémov a výziev s rôznou náročnosťou zadaných partnermi z praxe, na získavanie skúseností s prácou v tíme, na vytváranie vlastných tém záverečných prác, ale aj na zakladanie vlastných podnikov študentov.

Podnikanie v praxi absolvuje každý študent Obchodnej fakulty, vďaka čomu získa praktické skúsenosti, zapojí sa do priamej kooperácie s partnermi z praxe, ktorí vedú odborné workshopy, a poradenskou činnosťou sa podieľajú na vedení seminárnych aj záverečných prác. Študenti zároveň majú možnosť absolvovať praktickú stáž v týchto podnikoch.

 

Podnikanie v praxi ako platforma na podporu prepájania študentov s praxou zahŕňa:

 • výučbu vybraných predmetov študijných programov využitím inovatívnych metód vzdelávania (napr. project-based learning, problem-based learning, design thinking),
 • odborné kluby a akadémie (praktické vzdelávanie, odborná prax),
 • interdisciplinárne prepájanie študentských tímov z rôznych fakúlt a univerzít, vrátane zahraničných,
 • zadávanie a spracovávanie seminárnych a záverečných prác v priamej kooperácii s praxou,
 • podnikateľské aktivity študentov.

 

Výsledkom aktivít v rámci platformy Podnikanie v praxi sú aj pravidelné fakultné podujatia, ktoré organizujú študenti v kooperácii s partnermi z praxe:

 • Vianočná univerzita
 • Regionfest
 • Jarná univerzita
 • Winefest

 

Partneri z praxe zapojený do podnikania v praxi

 • LIDL, v. o. s.,
 • COOP Jednota Slovensko, s. d.,
 • Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.,
 • BUDIŠ, a. s.,
 • WineloversClub,
 • Trexima Bratislava, s. r. o.,
 • Zväz obchodu Slovenskej republiky,
 • BONAVITA SERVIS, spol. s r. o.
 • Unilever Slovenská republika,
 • Atlas Copco, s. r. o.,
 • CREATIVE PRO, a. s.,
 • ČSOB, a. s.,
 • Hydrotour, a. s.,
 • Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS),
 • Kľúč RK, s. r. o.
 • Nestlé Slovensko, s. r. o., a iné.