Projektovo orientované vyučovanie (project-based learning) je hlavná didaktická metóda na realizáciu vzdelávacích a tréningových aktivít v programe Talentway. Ide o dopytovo orientovanú metódu (self-directed learning – SDL), teda kľúčovým východiskom je zadanie (projekt), študenti sú rozdelení do tímov a sami určujú, akú teóriu je nutné použiť na to, aby dosiahnutie stanových cieľov bolo úspešné.

V priebehu riešenia študenti realizujú pravidelné priebežné prezentácie, komplexné výsledky potom prezentujú na záverečnej prezentácii za účasti odborníkov z praxe. Hodnotenie je zamerané na schopnosti študentov, je kolektívne a zabezpečujú ho nielen supervízori, ale aj experti z praxe.