logo talentway

Unikátny program Talentway je zameraný na systematický rozvoj osobnosti študentov prostredníctvom:

 • zisťovania osobných silných stránok,
 • odbornej profilácie v trendových odvetviach,
 • špecializácie pre budúce povolanie v konkrétnom odvetví,
 • nadobúdania praktických skúseností počas štúdia,
 • určovania tímových rolí,
 • získavania dôležitých kontaktov s odborníkmi, manažérmi a expertmi z vybraných oblastí podnikania a spoločenského prostredia.

Program Talentway poskytuje študentom pravidelný a systematický priestor od prvého až po piaty ročník štúdia pre priamu kooperáciu s praxou a to zapojením študentov do riešení praktických úloh, problémov a výziev na rôznej úrovni náročnosti; zapojením do interdisciplinárnych tímov, vytváraním vlastných tém záverečných prác, aj zakladaním vlastných podnikov študentov.

Program Talentway sa aplikuje v špecifickej štruktúre tak, aby sa každý študent zapojil už od prvého ročníka do priamej kooperácie s vybraným odvetvím, pričom na väčšine aktivít sa zúčastňujú partneri z praxe, či už poskytovaním expertov pre vedenie odborných workshopov, alebo aj možnosťami stážových pobytov v týchto podnikoch.

Program Talentway sa realizuje od prvého až po piaty ročník týmito formami:

 • vybrané predmety študijných programov s využitím didaktiky project-based learning,
 • odborné kluby a akadémie (praktické vzdelávanie, odborná prax),
 • interdisciplinárne prepájanie študentských tímov viacerých fakúlt a univerzít,
 • záverečné práce v priamej kooperácii s praxou,
 • startup a podnikanie študentov.

 

Ostatné aktivity s praxou

Skúsenosti z bežného semestra aplikujeme aj na ďalšie a mimoriadne aktivity, napr.

 • Letná škola Doing Business in Central and Eastern Europe
 • Univerzita tretieho veku

 

Dlhodobí partneri z praxe

talentway partneri