core team tw

V každom ročníku štúdia sa študenti zapájajú do riešení vybraných zadaní cez odborné predmety pod vedením akademických pracovníkov, ako aj v kooperácii s expertmi z praxe. Všetky zadania sú reálne problémy praxe, najlepšie riešenia sa aj aplikujú do podnikov. Zadania projektov sú členené na vybrané podnikateľské oblasti – sieťový maloobchod, B2C, resp. B2B prostredie, média, financie, zdravotníctvo, digitálne produkty a pod. Vybranými predmetmi sú:

na I. stupni (bakalárske štúdium)

  • 1. ročník: marketing
  • 2. ročník: podnikanie v praxi – kluby
  • 3. ročník: odborná prax a ďalšie výberové predmety

 

na II. stupni (inžinierske štúdium)

  • 1. ročník: inovačný manažment, produktové manažérstvo, informačné systémy marketingu
  • 2. ročník: odborná prax, marketingová komunikácia a ďalšie výberové predmety

 

Komplexné informácie o priebehu kooperácie s praxou vo vybraných predmetoch sú poskytované študentom pred začiatkom semestra. Podľa nich si majú možnosť vybrať oblasť, z ktorej budú riešiť zadanie projektu. Na kick-off workshopoch, ktoré sa konajú väčšinou priamo v priestore partnerskej organizácie, sa potom zoznamujú s detailmi zadaní, ako aj s mentormi z praxe.