Loading page...

Department of International Trade

docent
Room: 4A.14
Phone: +421 2 6729 1415
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konzultačné hodiny

-

 

Vyučované predmety

 • Európske a medzinárodné obchodné právo
 • Európska únia
 • Medzinárodný obchod
 • Právo EÚ

 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy za r. 2014, 2015

 • KITTOVÁ, Z. a kol.: Alternatívy vývoja európskej integrácie: časť 1. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 342 s. ISBN 978-80-225-3892-3.
 • KITTOVÁ, Z. - SILNÁ, Z.: Európske a medzinárodné obchodné právo: zbierka prípadov a textov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 258 s. ISBN 978-80-225-3919-7.
 • KITTOVÁ, Z.: Narušenie voľného pohybu tovaru a lužieb uplatnením minimálnej mzdy v Nemecku. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 583-591.
 • KITTOVÁ, Z.: EU State Aid Policy - Latest Development. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from the 15. International Scientific Conference : Bratislava and Prague, 2015. ISBN 978-80-225-4085-8, pp.131-141.
 • KITTOVÁ, Z.: Key Knowledge and Competences in the European and International Business Law - Academia Perspective. In 2. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts 2015. Albena : SGEM, 2015. ISBN 978-619-7105-45-2, pp. 573-580.
 • KITTOVÁ, Z.: Kľúčové poznatky a schopnosti v európskom a medzinárodnom obchodnom práve - pohľad zamestnávateľov. In Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy – podnikatelky v současnosti a minulosti : Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc : Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-87533-12-3, s. 344 - 351. Dostupné na: http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2015-Sbornik_Znalosti.pdf
 • KITTOVÁ, Z. - FIFEK, E.: Banková únia a hodnotenie jej komunikácie v printových médiách na Slovensku. In Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století : Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2014. ISBN 978-80-87533-07-9. Dostupné na: http://knowledgeconference.cz/sites/default/files/downloads/Sbornik_Znalosti2014.pdf
 • KITTOVÁ, Z. - SILNÁ, Z.: Stability of the Euro Area – Importance for Slovak Businesses and its Challenges. In Application of Knowledge in Process of Business Dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 250-259.
 • SILNÁ, Z. - KITTOVÁ, Z.: International Trade in Conflict Minerals: Solutions for the EU Regulatory Framework. In Studia Commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 28, pp. 620-9.                            
 • KITTOVÁ, Z.: Banková únia ako reakcia na dlhovú krízu v eurozóne. In Dlhová kríza v eurozóne, analýza súvislostí a hľadanie riešení. Zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA. Vydavateľstvo EKONÓM 2014. ISBN 978-80-225-4027-8

 

Riešené projekty v r. 2014, 2015

 1. KEGA č. 002EU4/2015 Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie
 2. VEGA č. 1/1057/12: Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku.
Stay informed about current events at the faculty?