HOLUB, Dušan, JUDr., PhD.

Department of Business Law

Assistant Professor Head of the Department
Room 2A.14
Email
Phone +421 2 6729 1108
Konzultačné hodiny:

Utorok 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:
 • Základy práva pre ekonómov 
 • Hospodárske a obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Právo cenných papierov
Publikačná činnosť:
 • HOLUB, Dušan : Právo cenných papierov. Právna monografia, vydavateľstvo WOLTERS KLUWER 2016, ISBN : 978-80-8168-422-7 (viazaná) ISBN : 978-80-8168-423-4 (e-book)
 • HOLUB, Dušan : Základy práva pre ekonómov, spoluautor, vydavateľstvo WOLTERS KLUWER 2016
 • HOLUB, Dušan : Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov, spoluautor, Vydavateľstvo Sprint, ISBN : 978-80-89393-48-0
 • HOLUB, Dušan : Základné prvky novej európskej právnej úpravy koncesií, In: Veřejné zakázky a PPP projekty, Zborník, Brno 2012 , ISSN 1803-9553
 • HOLUB, Dušan : Právny rámec realizácie PPP projektov, In: Veřejné zakázky a PPP projekty, Zborník, Brno 2010. ISSN: 1803 9553
 • HOLUB, Dušan : Projekty Verejno súkromného partnerstva (PPP projekty) – riziká a možnosti. In: Economic Review, Ekonomické rozhľady 4/2009, volume XXXVIII., Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009, ISBN : 0323-262X
 • HOLUB, Dušan : K vývoju obchodného práva. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitas Comeniana. Tomus XXVI. Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, ISBN : 978-80-223-2615-5
 • HOLUB, Dušan : K niektorým otázkam výstavby diaľnic na Slovensku prostredníctvom PPP projektov. In : Veřejné zakázky a PPP projekty. Zborník, Brno 2008, ISBN 978-80-7380-121-2
 • HOLUB, Dušan : Verejný záujem nahrádza zmluvnú slobodu – k vývoju obchodného práva po roku 1948. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, ISBN 978-80-7160-271-2
Vedecko-výskumná činnosť:
 • Vedúci projektu VEGA 1/0388/11 Otvorené problémy legislatívy PPP projektov (2011-2013)