KNOŠKOVÁ, Ľubica, Assoc. Prof. Dipl. Ing., PhD.

Department of Goods Quality Management

Associate Professor
Room 3A.25
Email
Phone +421 2 6729 1106
Životopis:
knoskova_lubica_zivotopis.pdf
Konzultačné hodiny:

Streda 10:00 - 12:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

  • Produktové manažérstvo
  • Tovaroznalectvo - zameranie na nepotravinársky tovar
  • Dizajn produktu 
  • Manažment degustačných eventov
Publikačná činnosť:

KNOŠKOVÁ, Ľubica. Riadenie inovačných procesov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 123 s. ISBN 978-80-225-4008-7.

KNOŠKOVÁ, Ľubica. Innovation processes and enterpreneurial culture for radical innovations. - Registrovaný: Scopus. In Amfiteatru economic journal [elektronický zdroj]. - Bucharest : The Bucharest Academy, 2015. ISSN 1582-9146, 2015, vol. 18, no. 38, pp. 342-357 online. KEGA 017/EU-4/2013. Dostupné na internete: <http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=56>.

KNOŠKOVÁ, Ľubica - KOLLÁR, Vojtech. Faktory úspešnosti inovačných aktivít firiem pôsobiacich na Slovensku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 10, s. 1067-1079.

Vedecko-výskumná činnosť:

KEGA 017EU-4/2013
Vzdelávanie mládeže na stredných školách zamerané na tvorbu inovácií nových podnikateľských príležitostí, doba riešenia: 2013-2014, pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ.

Medzinárodný projekt N00092
Cezhraničné HiTECH centrum, doba riešenia: 2011-2014, pozícia v projekte: spoluriešiteľ.