KOŠÚTOVÁ, Tatiana, Dipl. Ing., PhD.

Department of Goods Quality Management

Assistant Professor Deputy Head of the Department, Secretary of the Department
Room 3A.15
Email
Phone +421 2 6729 1345
Konzultačné hodiny:

Streda 13:00 - 15:00

Pedagogická činnosť:
 • Produkt a kvalita (I. st., 2. roč.)
 • Technické prekážky obchodu (II. st., 2. roč.)
 • Tovaroznalectvo (I. st., 2. roč.)

Predmety vyučované formou e-learningu (moodle.euba.sk)

Publikačná činnosť:

Učebnice a skriptá

 • KRISTOVÁ, Ľudmila et al. Technické prekážky obchodu : regulovaný trh. Recenzenti Peter Brokeš, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. Bratislava :Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 213 s. [14,54 AH]. ISBN 978-80-225-3717-9.
 • KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Vojtech. Technické prekážky obchodu : voľný pohyb tovaru. Recenzenti: Peter Brokeš, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 273 s. [19,732 AH]. ISBN 978-80-225-3479-6.
 • KOLLÁR, Vojtech - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Regulovaný trh výrobkov. Recenzenti: Milan Piatrik, Marta Karkalíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 188 s. [10,22 AH]. ISBN 978-80-225-3526-7.
 • KOLLÁR, Vojtech - KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Technické prekážky obchodu : príručka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 206 s. [16,436 AH]. VEGA 1/14590/07. ISBN 978-80-225-3046-0.
  ### Cena dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť  za rok 2010 v kategórii Skriptá a učebné texty ###
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Vojtech - KRISTOVÁ, Ľudmila. Produkt a kvalita : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 163 s. VEGA 1/4590/07. ISBN 978-80-225-2781-1.
 • KOLLÁR, Vojtech et al. Bezpečnosť produktov a produkcie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 361 s. [22,987 AH]. VEGA 1/4590/07. ISBN 978-80-225-2637-1.
 • KOLLÁR, Vojtech - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Produkt a kvalita. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 210 s. VEGA 1/4590/07. ISBN 978-80-225-2604-3.
 • ROMAN, Emil et al. Bezpečnosť v produktovej politike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 272 s. [14,786 AH]. VEGA 1/4590/07. ISBN 978-80-225-2504-6.
 • BOCANOVÁ, Mária - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - STRHAN, Rastislav. Produkt a kvalita : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 161 s. ISBN 80-225-2101-9.
 • KOLLÁR, Vojtech et al. Produktová politika. Bratislava : Sprint, 2003. 552 s. ISBN 80-88848-96-2.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana - STRHAN, Rastislav. Produkt a kvalita : návody na cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2001. 158 s. ISBN 80-225-0147-6.
 • STRHAN, Rastislav - LACKOVÁ, Alica - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Výrobkové stratégie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 135 s. ISBN 80-225-1095-5.
Vedecko-výskumná činnosť:

Ostatné publikácie vydané s podporou riešeného grantového projektu „STAV A PERSPEKTÍVY ROZVOJA TRHU BIOPOTRAVÍN, TRADIČNÝCH A REGIONÁLNYCH POTRAVÍN NA SLOVENSKU“, VEGA 1/0635/14

 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Ochrana zemepisných označení a možnosti jej rozšírenia na vnútornom trhu. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 64-68 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Politikou kvality proti riziku. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 287-295 CD-ROM.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Príležitosti a predpoklady rozvoja politiky kvality v Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 407- 417. VEGA 1/0635/14.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Dopyt a ponuka informácií o potravinách. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 84-88 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Demografické východiská rozvoja regiónov a politiky kvality v Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 30, s. 210-221. VEGA 1/0635/14.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. "Multi country" ako forma spolupráce v oblasti politiky kvality založená na tradícii. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 305-313 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Balíček kvality na podporu regionálnej politiky a rozvoja vidieka. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 254-262 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Nové požiadavky na poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 27, s. 382-393. VEGA 1/0635/14.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana a Malgorzata A. JAROSSOVÁ. Ethics and corporate social responsibility on the food market. Nauki inżynierskie i technologie. Wrocław: Uniwersitet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, , 34-50. ISSN 2080-5985.
  ### Cena dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť  za rok 2014 v kategórii Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch ###
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Quality policy on regional markets. In MMK 2014. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2014 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník V. : 15. - 19. prosince 2014 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661423. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8, pp. 477-485. VEGA 1/0635/14.