STEINHAUSER, Dušan, Dipl. Ing., PhD.

Department of International Trade

Assistant Professor
Room 2C.20
Email
Phone +421 2 6729 1260
Konzultačné hodiny:

Streda 13:30 - 14:30

Streda 16:45 - 17:30

 

Bakalársky seminár

Utorok 17:30 - 19:00

 

Diplomový seminár

Štvrtok 17:30 - 19:00

 

Pedagogická činnosť:
  • Riadenie rizík v medzinárodnom obchode
  • Obchodné rokovanie
Publikačná činnosť:

Steinhauser, D. (2015). Measuring the quality of the institutional environment through the development of prices of credit default swaps in times of economic disturbances. Investment Management and Financial Innovations, 12(4), s. 98-105. ISSN 1810-4967.

Bebiaková, D., Petríková, H., Sopková, G. Steinhauser, D. (2015). Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4215-9.

Steinhauser, D. (2014). The Application of neoclassical economic theory and new institutional economic theory to creation of rules Corporate Governance. In MERKÚR 2014. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 182 – 190. ISBN 978-80-225-3993-7.

Steinhauser, D. (2015). Problematika korupcie a jej kultúrne aspekty na pozadí novej inštitucionálnej ekonomickej teórie ako jeden z faktorov vzniku krízových stavov. Studia commercialia Bratislavensia (SCB), 8(29), s. 92 – 102. Dostupné na ftp://193.87.31.84/0203816/scb0115_Steinhauser.pdf. ISSN 1337-7493.