ZORKÓCIOVÁ, Otília, Assoc. Prof. Dipl. Ing., PhD.

Department of International Trade

Associate Professor
Room 4A.25
Email
Phone +421 2 6729 1425
Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 11:30

 

Diplomový seminár

Pondelok 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:

Výučba predmetov: 

 • Medzinárodný marketing - na 1. a 2. stupni štúdia
 • Corporate Identity - na 1.stupni štúdia
 • Medzinárodný - globálny marketing, fenomén interdisciplinárneho charakteru – na 3. stupni štúdia
 • Stratégia medzinárodného podnikania firiem - na 3. stupni štúdia

 

Garant študijných programov a predmetov

Garantovanie študijných programov:

 • garant študijného programu Medzinárodné podnikanie I. stupňa štúdia na OF,
 • subgarant študijného programu Manažment medzinárodného podnikania, študij. odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie pre 3.stupeň štúdia na OF

Garantovanie predmetov:

 • Medzinárodný marketing - na 1. a 2. stupni štúdia
 • Medzinárodný - globálny marketing, fenomén interdisciplinárneho charakteru – na 3. stupni štúdia
 • Corporate Identity - na 1. stupni štúdia
 • Stratégia medzinárodného podnikania - na 2. stupni štúdia
 • Stratégia medzinárodného podnikania firiem - na 3. stupni štúdia

 

Školiteľ doktorandov

 • od roku 2003 - školiteľ doktorandov pre vedný odbor 62-04-9 Svetová ekonomika, študijný program Medzinárodné podnikanie. Zmenený od roku 2015 na študijný program Manažment medzinárodného podnikania v študijnom odbore: Medzinárodné podnikanie
 • od roku 2011 školiteľ doktorandov pre vedný odbor 62-04-9 Svetová ekonomika, študijný program Svetová ekonomika
 • do augusta 2016 pod vedením školiteľky úspešne obhájených 17 doktorandských dizertačných prác
Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikačné výstupy doteraz: 

 • ZORKÓCIOVÁ, O. in BALÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint, 2005. s. 470 – 493. ISBN 80-8908-51-2.
 • ZORKÓCIOVÁ, O. a kol.: Corporate Identity II: (vplyv interkultúrnych rozdielov na medzinárodné dimenzie Corporate Identity). Bratislava : EKONÓM, 2007. 282 s. ISBN 978-80-225-2336-3.
 • ŠKORVAGOVÁ, S – ZORKÓCIOVÁ, O.: Perspektívy vývoja medzinárodného marketingu. Bratislava : EKONÓM, 2009. 311 s. ISBN 978-80-225-2562-6.
 • ZORKÓCIOVÁ, O. – BRYNKUSOVÁ, B.: Vplyv finančno-hospodárskej krízy na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem. Bratislava : Sprint 2, 2012. 163 s. ISBN 978-80-89393-91-6.-
 • ZORKÓCIOVÁ, O.: Úloha Corporate Identity pre postavenie firiem na medzinárodnom trhu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie, SAV Bratislava : Slovak Academic Press, 2001. ISSN 0013-3035, 2001, roč. 49, č. 6, s. 1063-1082.
 • ZORKÓCIOVÁ, O., ŠIMOROVÁ, L.: 2014, Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií Corporate Identity / - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - 266 s., ISBN 978-80-225-3773-5

 

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

 • ZORKÓCIOVÁ,O.:2011. In Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia Šiesty zväzok, His - Im. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010. - 686 s. Dielo zostavil a redakčne spracoval kolektív pracovníkov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-970350-0-6
 • ZORKÓCIOVÁ,O.:2011. In. SIVÁK,R. a kolektív: Slovník znalostnej ekonomiky In. Bratislava : Sprint dva, 2011. - 414 s. - ISBN 978-80-89393-45-9

 

Významné aktuálne publikačné výstupy:

- monografie:

 • ZORKÓCIOVÁ, O., ŠÁŠIKOVÁ, M.:2016, Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem,-1.vyd.- Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm , 2016. – 155s., ISBN 978-80-225-4249-4, dostupné na http://www.wolterskluwer.sk

- vedecké state:

zahraničné:

 • ZORKÓCIOVÁ,O.,VANKOVÁ,L., POSPÍŠILOVÁ, J.: 2016 Sociale Netzwerke- Medien, die die Barrieren der interkulturellen Kommunikation sturzen. In: LÍŠKOVÁ, D., ŠTEFANČÍK, R.: Interkulturellen Kommunikation im Wandel der Zeit. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. s. 151-167, ISBN 978-3-8300-9134-9

domáce:

 • ZORKÓCIOVÁ,O.,VANKOVÁ,L.: 2014. Aktuálne trendy medzinárodnej marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach so zameraním na metódu džiu-džicu a technológie spodnej vlny. In ZORKÓCIOVÁ,O. a kol.: Zmeny v spotrebiteľských trendoch a ich odraz v modifikáciách marketingových programov: vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/1185/12- Bratislava: EKONÓM, 2014. s. 155-167, ISBN 978-80-225-40001-8
 • ZORKÓCIOVÁ,O., ĎURANOVÁ,L.: 2014. Migrácia vysokokvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín na trhy EÚ, s akcentom na pracovný trh SR. In ZORKÓCIOVÁ,O. a kol.: Zmeny v spotrebiteľských trendoch a ich odraz v modifikáciách marketingových programov: vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/1185/12- Bratislava: EKONÓM, 2014. s. 142-154., ISBN 978-80-225-40001-8

- príspevky v zahraničných vedeckých časopisoch:

 • ZORKÓCIOVÁ, O., BRYNKUSOVÁ,B.: 2011. Corporate identity implementation in business entities in Slovakia. In Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. - Bulgaria : Info Invest Ltd., 2011. - ISSN 1313-2555. - Vol. 5, Part 3 (2011) s. 552-570. http://science-journals.eu/economy/5/isp-eb-5-3.pdf. ( cena dekana OF za najlepší príspevok v zahraničných vedeckých nekarentovaných časopisoch na OF za rok 2011)
 • ZORKÓCIOVÁ, O., ŠIMOROVÁ, L., ŠÁŠIKOVÁ,M.: 2014. Corporate identity as a strategic tool for companies to remain competitiveness in car industry during current financial and economic crisis : In Journal of applied economics and business research : JAEBR [elektronický zdroj]. - Burnaby (Canada) : [s.n.], 2014. - ISSN 1927-033X. - Vol. 4, no. 1 (2014), s. 3-22 [online].

Sumarizácia výstupov v EK EU do 8/2016: spolu 150 vedeckých a odborných výstupov, citovaných v 189 publikáciách

Vedecko-výskumná činnosť:

Najvýznamnejšie uznané vedecké výsledky:

Úspešne ukončené (obhájené) výskumné projekty:

 1. ZORKÓCIOVÁ, O.: (2000) zodpovedný riešiteľ Výskumná úloha: IG 0150/00, Slovenská ekonomika v európskom–integračnom procese (problémy a predpoklady riešení).
 2. ZORKÓCIOVÁ, O.: (2003) zodpovedný riešiteľ Výskumná úloha: IG 160032/03, Priority zahraničnoobchodnej politiky v období predpokladaného zavŕšenia prístupového konania SR s EÚ( predpoklady, problémy, riešenia).
 3. ZORKÓCIOVÁ, O.: (2007) zodpovedný riešiteľ Projekt hospodárskej praxe : Inovácia výučby predmetov Medzinárodný marketing a Corporate Identity, Zmluva číslo 2007vs.007, Nadácia Tatra banky.
 4. ZORKÓCIOVÁ, O.: (2007) zodpovedný riešiteľ Výskumný projekt VEGA 1/4562/07: Špecifické aspekty najnovších tendencií podnikateľských stratégií medzinárodného marketingu a ich aplikácia v podnikateľských subjektoch v SR ako predpoklad zvyšovania ich konkurencieschopnosti v rozširujúcej sa EÚ.
 5. ZORKÓCIOVÁ, O.: (2010) zodpovedný riešiteľ Výskumný projekt VEGA 1/0803/10: Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej dosahy na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EÚ so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných marketingových stratégií podnikateľských subjektov. 
 6. ZORKÓCIOVÁ, O.: (2012) zodpovedný riešiteľ Výskumný projekt VEGA 1/1185/12: Zmeny v spotrebiteľských trendoch podmienené dosahmi finančno-hospodárskej (spoločenskej) krízy, ich odraz v modifikáciách marketingových programov podnikateľských subjektov v snahe udržania ich konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch (s aplikáciou na podmienky EÚ s akcentom na SR) 
 7. ZORKÓCIOVÁ, O.: (1995) zástupca zodpovedného riešiteľa prof. Ing. J. FILIPA, CSc., Výskumná úloha: G50371/2093/95: Zahraničný obchod SR v európskom hospodárskom priestore osobitne v hospodárskej spolupráci s EÚ. 
 8. ZORKÓCIOVÁ, O.: (2005) zástupca zodpovedného riešiteľa prof. Ing S. FERENČÍKOVEJ, PhD., Výskumná úloha VEGA č. 1/2638/05: Stratégie multinacionálnych korporácií na trhoch strednej a východnej Európy: trendy v uplynulom desaťročí, očakávaný vývoj a možné implikácie v hospodárskej politike cieľových krajín (s osobitým dôrazom na Slovensko) 

 

Podaná výskumná úloha so začiatkom riešenia od r. 2017: ZORKÓCIOVÁ,O.:(2017) zodpovedný riešiteľ, Výskumný projekt VEGA 1/0734/17: Komparácia fundamentálnych faktorov ovplyvňujúcich úspešný prienik slovenských firiem na trhy západného Balkánu a Ukrajiny 

Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:
 • od roku 2005 - člen Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU v Bratislave 
 • v rokoch 2005 - 2014 tajomník odborovej komisie doktorandského štúdia na OF pre študijný odbor Medzinárodné podnikanie
 • od roku 2014 predseda Odborovej komisie študij. odboru 3.3.19 Svetová ekonomika, študijného programu Svetová ekonomika pre 3. stupeň štúdia
 • v rokoch 2007 - 2014 člen Kolégia dekana OF
 • v rokoch 2007 - 2014 člen Výberovej komisie na OF EU v Bratislave
 • od roku 2008 člen redakčnej rady recenzovaného vedeckého časopisu OF EU v Bratislave: Studia commercialia Bratislavensia
 • v rokoch 2011 - 2014 člen Vedeckej rady Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave
 • od roku 2006 - člen Slovenského výboru združenia OSN SLOVAK UNA
 • v rokoch 2006 - 2014 predseda základnej organizácie odborového zväzu PŠaV na OF EU v Bratislave
 • od roku 2009 - certifikovaný školiteľ pre vzdelávacie kurzy v oblasti využitia alternatívnych zdrojov energie
 • v rokoch 2010 - 2012 externý expert pre posudzovanie doktorandských prác prihlásených do súťaže “Podporujeme individuality” nadácie INTENDA
 • od roku 2003 externý recenzent pre posudzovanie vedeckých projektov VEGA
 • priebežne od pôsobenia na EU v Bratislave, recenzent vedeckých statí vo vedeckých publikačných výstupoch, zborníkov zahraničných a domácich vedeckých konferencií