KUBIČKOVÁ, Viera, Assoc. Prof. Dipl. Ing., PhD.

Department of Tourism

Associate Professor
Room 3A.10
Email
Phone +421 2 6729 1390
Konzultačné hodiny:

Streda 13:00 - 15:00

Pedagogická činnosť:
  • Manažment a marketing trhových služieb 
  • Inovácie v cestovnom ruchu
  • Metodológia záverečnej práce
  • Zásady a metódy vedeckej práce
Publikačná činnosť:

MICHALOVÁ, Valéria - VANČÍKOVÁ, Jana - KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana - HOLUBCOVÁ, Ivana - BAŽÓ, Ladislav - MICHÁLKOVÁ, Anna - GULÁŠ, Pavel. Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a integrácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 163 s. [11,812 AH]. VEGA 1/3774/06. ISBN 978-80-225-2533-6.

KUBIČKOVÁ, Viera. Inovačné aktivity podnikov služieb. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 162 s. [8,207 AH]. VEGA 1/0449/08. ISBN 978-80-225-2850-4.

Charakter a intenzita inovačnej aktivity v službách v Slovenskej republike a jej ekonomický význam / Viera Kubičková, Dana Benešová.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. - ISSN 0013-3035. - Roč. 59, č. 4 (2011), s. 412-427. (0.274 - IF2011).

Dynamics of high growth enterprises - "gazelles" - in Czech Republic / Monika Krošláková, Viera Kubičková, Lujza Jurkovičová, Natalya Kubiniy. - VEGA 1/0205/14.
In Problems perspectives in management [elektronický zdroj]. - Sumy : Limited Liability Company "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2015. - ISSN 1727-7051. - Vol. 13, no. 2 (2015), pp. 27-35.

Measuring societal value of tourism: A new approach / Iveta Fodranová, Viera Kubičková, Anna Michálková.
In Tourism : international interdisciplinary journal. - Zagreb : Institute for Tourism, 2015. - ISSN 1332-7461. - Vol. 63, No. 4 (2015), pp. 423-434.

Relationship between Innovation and Productivity in the Services in the Slovak Economy/Viera Kubičková, Dana Benešová, Daniela Breveníková. - VEGA 1/0205/14.
In Journal of Technology Management and Innovation. -Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2016. -ISSN 0718-2724. - Vol. 11, no. 2 (2016), pp. 46-55.

Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0205/14 "Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii"

VEGA 1/0449/08 „Vplyv inovácií v službách na ich konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike“

VEGA 1/0277/14 Inovácie a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky

N00092 Cezhraničné HiTECH centrum

1130/A301/2013 Manuál pre stanovenie spoločenskej hodnoty cestovného ruchu

P-102-0010/13 Rodinné podnikanie v SR