Študenti majú možnosť absolvovať odbornú prax dvoma spôsobmi:

  • účasťou na programe Erasmus+ študijný pobyt a praktická stáž v trvaní min. 1 semester;
  • v priamej kooperácii s partnermi z praxe prostredníctvom absolvovania odborných klubov;
  • občianske a dobročinné aktivity;
  • založenie vlastného podniku (realizácia podujatia, účasť na challenge (výzve) z praxe, založenie živnosti, pôsobenie v start up tíme).

Východiskový model pre realizáciu odbornej praxe je v kombinácii predmetu s praktickou výučbou PBL (problem-based learning) v jednom semestri a potom realizácie praxe v nasledujúcom semestri. Súčasne si študent môže počas pôsobenia v odbornom klube vytvoriť tému záverečnej práca a získať aj priamu podporu od partnera z praxe na jej realizáciu (zadanie, mentora, expertov, údaje, aplikácie, posudky):

 

Model absolvovania odbornej praxe na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 1. stupeň - PODNIKANIE V OBCHODE
2. ročník LS Podnikanie v praxi (5 kreditov)
práca študenta vo vybranom klube
Vypracovanie témy bakalárskej práce
3. ročník ZS Odborná prax (4 kredity)
práca študenta vo vybranom klube
1. časť bakalárskej práce
3. ročník LS Seminár k bakalárskej práci (5 kreditov) 2. časť bakalárskej práce a jej obhajoba

 

 2. stupeň - MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT
1. ročník ZS Predmet s PBL (5 kreditov) Vypracovanie témy diplomovej práce
1. ročník LS Odborná prax (4 kredity) 1. časť diplomovej práce
2. ročník ZS Seminár k diplomovej práci (5 kreditov)
+ voliteľné predmety (kluby)
2. časť diplomovej práce
2. ročník LS Seminár k diplomovej práci (5 kreditov) 3. časť diplomovej práce a jej obhajoba

 

Študenti sa informujú o podmienkach realizácie odbornej praxe, evidencii výkonov, zápise do AIS a o ostatných náležitostiach u katedrových koordinátorov, ktorými sú:

  • garant predmetu odborná prax – doc. Ing. Jozef Orgonáš,PhD., MBA, ,
  • supervisor príslušného odborného klubu;
  • pre študijný program POB a MOM – doc. Ing. Jozef Orgonáš,PhD., MBA, ,
  • pre študijný program MP a MMO – doc. Ing. Viera Ružeková, PhD., ;
  • pre študijný program PCRS – prof. Ing. Viera Kubičková, PhD., ;
  • pre študijný program MCR – prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.,