Odborné kluby a akadémie predstavujú formy duálneho vzdelávania, kde sa pod vedením expertov z praxe realizuje praktická výučba v trvaní jedného až dvoch semestrov. Pri výučbe sa spravidla využívajú inovatívne metódy vzdelávania, predovšetkým project-based learning, problem-based learning alebo design thinking.

Základným východiskom pri projektovom vyučovaní (project-based learning) je zadanie (projekt), ktorý študenti riešia tímovo. V rámci vytvorených projektových tímov si sami určujú harmonogram plánovaných aktivít, čiastkové ciele i zodpovednosti za splnenie stanovených cieľov, ale rovnako sami sa rozhodujú, aké poznatky potrebujú a vyhľadúvajú informácie, údaje, ktoré potrebujú na úspešné dosiahnutie stanových cieľov, resp. vyriešenie zadania, problému. Učiteľ pri projektovom vyučovaní zastáva pasívnu rolu - dohliada na splnenie stanovených cieľov, napomáha a usmerňuje študentov pri riešení projektov.

V priebehu riešenia projektu študenti realizujú pravidelné priebežné prezentácie, komplexné výsledky potom prezentujú na záverečnej prezentácii za účasti odborníkov z praxe. Hodnotenie je zamerané na schopnosti študentov, je kolektívne a zabezpečujú ho nielen supervisori klubov, ale aj experti z praxe, či samotní študenti.

V závislosti od vybraného klubu alebo akadémie počas tohto obdobia študenti absolvujú sériu odborných workshopov, prednášok, pracujú v 3 - 4-členných tímoch na zadaniach z praxe, zúčastňujú sa exkurzií, stážujú u partnerov z praxe, prezentujú výsledky svojej práce, organizujú záverečné podujatia, na ktorých prezentujú svoje výsledky alebo predvádzajú nadobudnuté marketingové, prezentačné alebo obchodné zručnosti.

Na začiatku semestra si študenti na základe vlastného rozhodnutia vyberajú z aktuálnej ponuky odborných klubov a akadémií tie, ktoré najviac vyhovujú ich preferenciám. Aktuálne sú pre študentov ponúkané tieto odborné kluby a akadémie:

 • Retail Academy – v kooperácii s Lidl Slovensko, v. o. s.
 • Agrobio klub – v kooperácii s WineloversClub a rôznymi slovenskými vinárstvami
 • Foodie Club - v kooperácii s Nestlé Slovensko, a. s.; STOCK Slovensko, s. r. o. a inými subjektmi potravinárskeho sektora
 • Digital Club – interdisciplinárny formát v kooperácii s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a spoločnosťami z oblasti digitálneho prostredia
 • Ekovižn klub – v kooperácii so študentskou organizáciou OIKOS
 • Media Club – v kooperácii s MediaCom, s. r. o.
 • Automotive Club – v kooperácii so spoločnosťou Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
 • Heuréka klub – v spolupráci so spoločnosťou Dobrý život, a. s.
 • Travel klub – v spolupráci s cestovnými kanceláriami a ďalšími subjektmi z oblasti cestovného ruchu
 • Finančná gramotnosť - v kooperácii s Partners Group a inými subjektami,
 • Internship - v spolupráci so spoločnosťami z medzinárodného prostredia
 • International Business - spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v medzinárodnom obchode
 • International Club - spolupráca so spoločnosťami na domácom a zahraničnom trhu
 • Animácie v cestovnom ruchu - v spolupráci so subjektami cestovného ruchu
 • Foto-Lab - so zameraním na marketingovú komunikáciu, digitálne médiá, produktovú fotografiu a iné kreatívne činnosti s využitím profesionálnej techniky
 • Project-Lab - so zameraním na projektový manažment
 • Job-Lab - so zameraním na oblasť ľudských zdrojov, obchodu a marketingu