Internal Members of the Scientific Board

Dipl. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - Chairman

Dipl. Ing. Róbert REHÁK, PhD. - Vice-Chairman

Prof. Dipl. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

Prof. Dipl. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

Prof. Dipl. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc., D.M.M.

Prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

Assoc. Prof. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

Dipl. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Dipl. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Dipl. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

 

External Members of the Scientific Board

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, PhD.

Bc. Branislav LELLÁK

Prof. Dipl. Ing. Ivan NOVÝ, CSc.

Dipl. Ing. Alexander ROZIN, PhD.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D.