Loading page...

Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predsedníčka  doc. Ing. Júlia LIPIANSKA, CSc.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť  Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
podpredseda za študentskú časť  Ing. Andrej RALBOVSKÝ
tajomník  Ing. Róbert REHÁK, PhD.
overovateľ zápisnice za zamestnaneckú časť  JUDr. Dušan HOLUB, PhD.
overovateľ zápisnice za študentskú časť  Bc. Andrej BENCEL

členovia

 doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.

 doc. Ing. Ľubica KNOŠKOVÁ, PhD.

 doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

 Ing. Mária NOVÁKOVÁ

 Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ

 RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.

 Simona KROLÁKOVÁ

 Ing. Tomáš RUŽIČKA

 Bc. Petra OLEJÁROVÁ

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stay informed about current events at the faculty?