Loading page...

Interní členovia vedeckej rady

Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - predseda

Ing. Róbert REHÁK, PhD. - zástupca predsedu

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc., D.M.M.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.             

 

Externí členovia vedeckej rady

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD.

doc. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, PhD.

Bc. Branislav LELLÁK

prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc.

Ing. Alexander ROZIN, PhD.

doc. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D.

 

Rokovací poriadok vedeckej rady

Návratka - oznámenie o účasti / neúčasti na vedeckej rade

Stay informed about current events at the faculty?