Loading page...
Faculty of Commerce has 117 registered members
NamePositionWorkplaceContact information
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.21
+421 2 6729 1421
...
výskumný pracovník
Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania
1A.09
+421 2 6729 1130
...
odborný asistent
vedúci katedry
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.21
+421 2 6729 1536
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.15
+421 2 6729 1511
...
docentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.25
+421 2 6729 1535
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.04
+421 2 6729 1404
...
sekretariát katedry
Katedra marketingu
5D.34
+421 2 6729 1552
...
odborný asistent
vedúci katedry
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.20
+421 2 6729 1227
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.16
+421 2 6729 1132
...
docentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.14
+421 2 6729 1415
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúceho katedry
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.20
+421 2 6729 1520
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.46
+421 2 6729 1133
...
profesor
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Katedra marketingu
E3.14
+421 2 6729 5364
...
odborná asistentka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.12
+421 2 6729 1399
...
odborný asistent
dekan fakulty
Katedra marketingu
1B.30
+421 2 6729 1130
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.23
+421 2 6729 1448
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.44
+421 2 6729 1561
...
docentka
Katedra marketingu
5D.09
+421 2 6729 1152
...
odborný asistent
Katedra marketingu
5D.31
+421 2 6729 1568
...
odborná asistentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.15
+421 2 6729 1574
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.30
+421 2 6729 1578
...
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
Dekanát fakulty
1B.15
+421 2 6729 1160
...
odborná asistentka
prodekanka pre vzdelávanie
Katedra marketingu
1B.13
+421 2 6729 1169
...
interný doktorand
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.20
+421 2 6729 1520
...
sekretariát katedry
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.23
+421 2 6729 1523
...
interný doktorand
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.14
+421 2 6729 1584
...
interná doktorandka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.27
+421 2 6729 1355
...
profesorka
vedúca katedry
Katedra marketingu
5D.36
+421 2 6729 1552
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.33
+421 2 6729 1558
...
študijná referentka pre II. stupeň - 1. a 2. ročník denného štúdia a 1. a 2. ročník externého štúdia
Dekanát fakulty
1B.10
+421 2 6729 1168
...
lektor
zástupca vedúceho katedry
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.25
+421 2 6729 1220
...
spoločný sekretariát
Dekanát fakulty
1B.07
+421 2 6729 1122
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
2C.23
+421 2 6729 1240
...
odborný asistent
vedúci katedry
Katedra obchodného práva
2A.14
+421 2 6729 1108
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.46
+421 2 6729 1133
...
odborný asistent
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.28
+421 2 6729 1230
...
odborná asistentka
vedúca katedry
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.14
+421 2 6729 1398
...
odborná asistentka
Katedra obchodného práva
2A.07
+421 2 6729 1242
...
odborná asistentka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.10
+421 2 6729 1390
...
docentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.08
+421 2 6729 1498
...
profesor
Katedra marketingu
5D.39
+421 2 6729 1522
...
profesor
Katedra marketingu
5D.10
+421 2 6729 1589
...
docentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.12
+421 2 6729 1472
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra marketingu
5D.30
+421 2 6729 1578
...
docentka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.25
+421 2 6729 1106
...
interný doktorand
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.14
+421 2 6729 1584
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.19
+421 2 6729 1533
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.42
+421 2 6729 1571
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúcej katedry, tajomníčka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.15
+421 2 6729 1345
...
sekretariát katedry
Katedra medzinárodného obchodu
4A.28
+421 2 6729 1468
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.05
+421 2 6729 1209
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.05
+421 2 6729 1405
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborná asistentka
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
1B.04
+421 2 6729 1126
...
odborný asistent
Katedra obchodného práva
2A.12
+421 2 6729 1212
...
odborná asistentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.08
+421 2 6729 1577
...
docentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.10
+421 2 6729 1570
...
študijná referentka pre I. stupeň – 2. a 3. ročník denného štúdia
Dekanát fakulty
1B.09
+421 2 6729 1186
...
odborný asistent
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.23
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.06
+421 2 6729 1564
...
technická pracovníčka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.04
+421 2 6729 1314
...
docentka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.05
+421 2 6729 1305
...
profesorka
Katedra marketingu
5D.07
+421 2 6729 1517
...
odborný asistent
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.27
+421 2 6729 1542
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.37
+421 2 6729 1549
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborná asistentka
Katedra obchodného práva
1A.15
+421 2 6729 1215
...
výskumný pracovník
Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania
1A.08
+421 2 6729 1130
...
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
Dekanát fakulty
1B.22
+421 2 6729 1113
...
docentka
Katedra marketingu
5D.22
+421 2 6729 1545
...
docentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.07
+421 2 6729 1537
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.12
+421 2 6729 1235
...
tajomníčka fakulty
Dekanát fakulty
1B.23
+421 2 6729 1164
...
interná doktorandka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.14
+421 2 6729 1584
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.16
+421 2 6729 1132
...
profesorka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.04
+421 2 6729 1542
...
referentka pre sociálne veci
Dekanát fakulty
1B.19
+421 2 6729 1192
...
docent
zástupca vedúcej katedry
Katedra marketingu
5D.13
+421 2 6729 1559
...
odborný asistent
prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality
Katedra marketingu
1B.21
+421 2 6729 1123
...
odborný asistent
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.28
+421 2 6729 1538
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.04
+421 2 6729 1404
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra medzinárodného obchodu
4A.15
+421 2 6729 1415
...
docent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.10
+421 2 6729 1281
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.21
+421 2 6729 1548
...
administratívna pracovníčka
Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania
1A.15
+421 2 6729 1155
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.27
+421 2 6729
...
interná doktorandka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.14
+421 2 6729 1584
...
odborná asistentka
prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
Katedra medzinárodného obchodu
E3.23
+421 2 6729 5373
...
sekretariát dekana
Dekanát fakulty
1B.28
+421 2 6729 1130
...
odborný asistent
prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty
Katedra marketingu
1B.17
+421 2 6729 1110
...
docentka
Katedra medzinárodného obchodu
2C.07
+421 2 6729 1209
...
samostatná odborná referentka - Nadácia Merkúr
1B.22
+421 2 6729 1136
...
interná doktorandka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.08
+421 2 6729 1388
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.10
+421 2 6729 1489
...
administratívna pracovníčka
Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania
1A.12
+421 2 6729 1141
...
odborná asistentka
Katedra obchodného práva
2A.08
+421 2 6729 1226
...
interná doktorandka
Katedra marketingu
5D.45
+421 2 6729 1533
...
odborný asistent
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.27
+421 2 6729 1547
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.20
+421 2 6729 1260
...
odborný asistent
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.20
+421 2 6729 1378
...
referentka
Dekanát fakulty
1B.25
+421 2 6729 1185
...
odborná asistentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.12
+421 2 6729 1512
...
študijná referentka pre I. stupeň – 1. ročník denného štúdia a 1., 2. a 3. ročník externého štúdia
Dekanát fakulty
1B.12
+421 2 6729 1104
...
odborná asistentka
Katedra obchodného práva
2A.10
+421 2 6729 1214
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.16
+421 2 6729 1132
...
interná doktorandka
Katedra marketingu
1B.06
+421 2 6729 1138
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.05
+421 2 6729 1565
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra obchodného práva
2A.05
+421 2 6729 1242
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.12
+421 2 6729 1193
...
výskumný pracovník
Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania
1A.11
+421 2 6729 1130
...
odborný asistent
zástupca vedúceho katedry
Katedra obchodného práva
2A.30
+421 2 6729 1230
...
odborný asistent
vedúci katedry
Katedra medzinárodného obchodu
4A.07
+421 2 6729 1417
...
docent
Katedra marketingu
5D.40
+421 2 6729 1581
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.21
+421 2 6729 1260
...
docentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.25
+421 2 6729 1425
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
2C.30
+421 2 6729 1200
...
Stay informed about current events at the faculty?