Ponúkame študentom 2. ročníka denného štúdia a 3. ročníka externého štúdia na I. stupni štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave možnosť navrhnúť si vlastnú tému bakalárskej práce na akademický rok 2021/2022.

Komu je ponuka určená?

Študentom, ktorí majú jasnú a reálnu predstavu o téme a obsahu bakalárskej práce a pracovali na tejto téme už počas doterajšieho štúdia v rámci študijných predmetov na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Navrhovaná téma musí obsahovo súvisieť so študijným programom, ktorý študenti študujú a katedrou, ktorá témy vypisuje pre daný študijný program, tzn., vypisovanie tém bude realizované podľa tohto kľúča:

Študijný program Katedra, ktorá témy vypisuje pre daný študijný program
POB KMr, KTaKT, KIOF, KOP
PCRS KSaCR, KTaKT, KIOF, KOP
MP KMO

 

Ako tému navrhnúť?

Vyplňte priložený formulár (okrem podpisu) a odošlite ho elektronicky na príslušnú katedru - konkrétnemu vyučujúcemu na e-mailovú adresu.

Vzhľadom na súčasný krízový režim nie je nutné, aby študent návrh podpísal a doručil ho v tlačenej podobe na príslušnú katedru OF. Návrh doručený na e-mailovú adresu bude považovaný ako oficiálne podaná žiadosť študenta, ktorého meno bude uvedené v žiadosti, resp. v e-mailovej adrese.

 

Dokedy je potrebné návrh predložiť?

Termín na zaslanie návrhu prostredníctvom e-mailu: najneskôr do 2. 4. 2021 - termín je záväzný.

 

Témy navrhnuté študentami podliehajú ďalšiemu schvaľovaciemu procesu na úrovni katedier a fakulty. Všetky témy bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022 budú zverejnené v tomto semestri - pred prihlasovaním študentov na tieto témy.

 

Bratislava 25. 3. 2021

Ing. Zuzana Francová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.