Loading page...

V dňoch 29. novembra – 1. decembra 2017 sa stretli doktorandi vo Vzdelávacom zariadení Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Virte na medzinárodnej vedeckej konferencii Merkúr 2017.

Podujatie otvorila prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., a vyzdvihla dôležitosť konferencie, ktorá vytvára platformu pre zdieľanie vedecko-výskumných výsledkov doktorandov, pre nadväzovanie spolupráce pre riešenie spoločných interdisciplinárnych projektov, ale aj vytváranie kontaktov. Taktiež vyjadrila poďakovanie za podporu rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislava prof. Ing. Ferdinandovi Daňovi, PhD., ktorý sa konferencie aj ako predseda vedeckého výboru zúčastnil, všetkým členom organizačného výboru za odvedenú prácu na zorganizovaní konferencie.

S ohľadom na početné zastúpenie účastníkov konferencie a ambíciu registrovať zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v databáze Web of Science sme v tomto roku upriamili pozornosť predovšetkým na rokovanie v 2 sekciách: Inovatívny marketing a Podnikanie, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí.

V závere rokovacieho dňa gestori sekcií vyhodnotili a ocenili najlepšie príspevky a vyhlásili víťazov.

Cenu dekana Obchodnej fakulty za najlepší príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov získali:

  • v sekcii Inovatívny marketing Natália Krištínová s príspevkom na tému Disruptívne technológie na finančnom trhu
  • v sekcii Podnikanie, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí Matúš Žatko s príspevkom na tému Impact of the Russian Embargo on Agri-food Trade of the EU

Ako zvyčajne na konferenciách býva dobrým zvykom, nechýbal ani spoločenský večer, vďaka ktorému sa účastníci bližšie spoznajú, môžu v uvoľnenej atmosfére diskutovať na rôzne témy s potenciálom na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti na spoločných projektoch.

Do videnia o rok – na Merkúre 2018!

 

 

 

Stay informed about current events at the faculty?