Loading page...

V dňoch 30. novembra – 2. decembra 2016 sa stretli doktorandi vo Vzdelávacom zariadení Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Virte na medzinárodnej vedeckej konferencii Merkúr 2016.

Svojou návštevou toto podujatie podporil aj rektor Ekonomickej univerzity v Bratislava prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Okrem rokovania v 2 sekciách: Inovatívny marketing a Podnikanie, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí, prebehlo aj plenárne rokovanie, ktorého súčasťou bola prednáška Ing. Rastislava Lauka zo spoločnosti Greenway Infrastracture na tému Súčasnosť a perspektívy elektromobility na Slovensku a vo svete. Účastníci mali aj možnosť otestovať si elektromobil na vlastnej koži.

V závere rokovacieho dňa gestori sekcií vyhodnotili a ocenili najlepšie príspevky a vyhlásili víťazov.

Cenu dekana Obchodnej fakulty za najlepší príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov získali:

  • v sekcii Inovatívny marketing získala Patrícia Kupkovičová s príspevkom na tému Aplikácia inovatívneho marketingu v podmienkach rurálneho maloobchodu
  • v sekcii Podnikanie, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí kolektív autorov: Hana Petríková, Miroslava Čukanová a Dušan Steinhauser s príspevkom na tému Index ekonomickej slobody ako nástroj evaluácie kvality podnikateľského prostredia s aplikáciou na krajiny V4 a s dôrazom na digitálnu revolúciu

Ako zvyčajne na konferenciách býva dobrým zvykom, nechýbal ani spoločenský večer, vďaka ktorému sa účastníci bližšie spoznajú, môžu v uvoľnenej atmosfére diskutovať na rôzne témy s potenciálom na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti na spoločných projektoch.

Do skorého videnia opäť o rok - na MERKÚRE 2017!

Stay informed about current events at the faculty?