Loading page...

Rokovanie dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave Ing. Petra Drábika, PhD., s dekanom Faculty of Economics and Business, Trisakti University, prof. Dr. Bambangom Soedaryonom, MBA, prinieslo konkrétne výsledky.

Tie najvýznamnejšie sú orientované najmä na mobility študentov. Univerzita v Jakarte deklarovala ponuku pre študentov Obchodnej fakulty na bezplatné krátkodobé (1 týždeň) i dlhodobé študijné pobyty (1 – 2 mesiace) a ubytovanie. Po zavedení študijného programu v anglickom jazyku na Obchodnej fakulte je priestor na rozvíjanie vzájomnej výmeny študentov, ale tiež záujem o platené štúdium na Obchodnej fakulte zo strany indonézskych študentov. Obe strany taktiež deklarovali snahu o zintenzívnenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu, ktoré dekan OF EUBA predloží vedúcim jednotlivých katedier.

27. februára 2019 sa delegácia Ekonomickej univerzity v Bratislave vedená prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., rektorom EU v Bratislave počas pracovnej cesty v Indonézii zúčastnila medzinárodného seminára „Environmental Diplomacy and Geopolitics“ na Trisakti University v Jakarte, na ktorého zorganizovaní sa podieľala v kooperácii s Trisakti University, Jakarta; University Malaysia Terengganu. V rámci programu seminára vystúpila Ing. Paulína Krnáčová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy Obchodnej fakulty EU v Bratislave, s prednáškou na tému „Milestones of the Environmental Diplomacy and Geopolitics : Excellent Impact Score of the EDGE Project“, ktorá bola zameraná na prezentáciu výsledkov a dosiahnutých úspechov pri riešení medzinárodného projektu EDGE podporeného z prostriedkov programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 (grantová zmluva č. 692413). Ďalší člen delegácie – Ing. Peter Drábik, PhD., dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, prednášal na veľmi aktuálnu tému Electromobility in the Context of Climate Change. Medzinárodného seminára sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z akademickej, štátnej a verejnej správy.

Počas návštevy Jakarty prijal delegáciu veľvyslanec Slovenskej republiky v Indonézii JUDr. Jaroslav Chlebo, ktorý deklaroval podporu iniciatíve Obchodnej fakulty v Indonézii.

Stay informed about current events at the faculty?