30. apríla 2019 bol pre niektorých našich študentov naozaj úspešný ... počas konferencie ŠVOČ, ktorá sa konala v zasadačke dekanátu, prezentovali svoje práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, v rámci diskusie odpovedali na otázky členov komisie i svojich spolužiakov.

Samotného priebehu finálového (fakultného) kola Konferencie ŠVOČ 2019 sa zúčastnilo spolu 14 študentov s 10 prácami, z toho za 1. stupeň štúdia 3 študenti so so svojou prácou a za 2. stupeň štúdia 11 študenti so 7 prácami. Na základe toho, ako sa vysporiadali nielen s prezentáciou, ale aj otázkami v diskusii, boli morálne i finančne odmenení.

Hodnotiaca komisia konštatovala, že práce prezentované v rámci konferencie potvrdzujú kvalitatívny progres súťaže aj vysokú úroveň odbornosti študentov. Boli orientované na vedecké aj aplikačné riešenia problémov z oblasti podnikania, cestovného ruchu, medzinárodného podnikania a marketingu. Niektoré zo záverov študentov možno označiť za originálne a priekopnícke. Keďže počet ocenených miest je limitovaný, členovia hodnotiacej komisie nakoniec rozhodli o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

za 1. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získala Kristína GAŽIOVÁ s prácou na tému Moderné navigačné technológie a ich aplikácia v cestovnom ruchu, vedúci práce Ing. Peter Červenka, PhD., odborný asistent, katedra informatiky obchodných firiem

za 2. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získali Bc. Alica HABURAJOVÁ, Bc. Róbert HULA a Bc. Simona KURICOVÁ s témou práce „RainBrain – systém na efektívne využívanie dažďovej vody.“ Vedúcou práce bola Ing. Veronika Nekolová, PhD., odborná asistentka, katedra marketingu;
  • 2. miesto získala Bc. Alena PIRKOVSKÁ s prácou na tému „Tradície a zvyky v cestovnom ruchu“, vedúca práce Ing.  Miroslava Čukanová, PhD., odborná asistentka, katedra služieb a cestovného ruchu,
  • 3. miesto získal Bc. Anabela LUPTÁKOVÁ s prácou na tému „Kvantifikácia vplyvu sankcií na vývoj zahraničného obchodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou a ich efektívnosť.“ Vedúcou práce bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD., docentka, katedra medzinárodného obchodu.

Všetci zúčastnení študenti získali pochvalné uznania dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasť v súťaži, študenti umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získali finančné ohodnotenie podporené z prostriedkov štipendijného fondu OF a práce umiestnené na prvom mieste postupujú na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Participácia študentov OF na Konferencii ŠVOČ je doplnená publikovaním výstupov z ich prác v Zborníku ŠVOČ. Účasť študentov v súťaži ŠVOČ je napokon zohľadňovaná i v kritériách na prideľovanie ubytovacích kapacít študentom a v kritériách výberového konania na účasť na zahraničných študijných pobytoch.

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov a tvorivých síl aj v budúcnosti!

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.