Loading page...

30. apríla 2019 bol pre niektorých našich študentov naozaj úspešný ... počas konferencie ŠVOČ, ktorá sa konala v zasadačke dekanátu, prezentovali svoje práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, v rámci diskusie odpovedali na otázky členov komisie i svojich spolužiakov.

Samotného priebehu finálového (fakultného) kola Konferencie ŠVOČ 2019 sa zúčastnilo spolu 14 študentov s 10 prácami, z toho za 1. stupeň štúdia 3 študenti so so svojou prácou a za 2. stupeň štúdia 11 študenti so 7 prácami. Na základe toho, ako sa vysporiadali nielen s prezentáciou, ale aj otázkami v diskusii, boli morálne i finančne odmenení.

Hodnotiaca komisia konštatovala, že práce prezentované v rámci konferencie potvrdzujú kvalitatívny progres súťaže aj vysokú úroveň odbornosti študentov. Boli orientované na vedecké aj aplikačné riešenia problémov z oblasti podnikania, cestovného ruchu, medzinárodného podnikania a marketingu. Niektoré zo záverov študentov možno označiť za originálne a priekopnícke. Keďže počet ocenených miest je limitovaný, členovia hodnotiacej komisie nakoniec rozhodli o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

za 1. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získala Kristína GAŽIOVÁ s prácou na tému Moderné navigačné technológie a ich aplikácia v cestovnom ruchu, vedúci práce Ing. Peter Červenka, PhD., odborný asistent, katedra informatiky obchodných firiem

za 2. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získali Bc. Alica HABURAJOVÁ, Bc. Róbert HULA a Bc. Simona KURICOVÁ s témou práce „RainBrain – systém na efektívne využívanie dažďovej vody.“ Vedúcou práce bola Ing. Veronika Nekolová, PhD., odborná asistentka, katedra marketingu;
  • 2. miesto získala Bc. Alena PIRKOVSKÁ s prácou na tému „Tradície a zvyky v cestovnom ruchu“, vedúca práce Ing.  Miroslava Čukanová, PhD., odborná asistentka, katedra služieb a cestovného ruchu,
  • 3. miesto získal Bc. Anabela LUPTÁKOVÁ s prácou na tému „Kvantifikácia vplyvu sankcií na vývoj zahraničného obchodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou a ich efektívnosť.“ Vedúcou práce bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD., docentka, katedra medzinárodného obchodu.

Všetci zúčastnení študenti získali pochvalné uznania dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasť v súťaži, študenti umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získali finančné ohodnotenie podporené z prostriedkov štipendijného fondu OF a práce umiestnené na prvom mieste postupujú na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Participácia študentov OF na Konferencii ŠVOČ je doplnená publikovaním výstupov z ich prác v Zborníku ŠVOČ. Účasť študentov v súťaži ŠVOČ je napokon zohľadňovaná i v kritériách na prideľovanie ubytovacích kapacít študentom a v kritériách výberového konania na účasť na zahraničných študijných pobytoch.

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov a tvorivých síl aj v budúcnosti!

Stay informed about current events at the faculty?