Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 3. 3. 2021 prijal nasledovné uznesenie:

 

Protest

 

Akademický senát Obchodnej fakulty EU v Bratislave ako reprezentant akademickej obce Obchodnej fakulty vyhlasuje odo dňa 3. 3. 2021 protest proti spôsobu prípravy a obsahu návrhu novely zákona o vysokých školách.

Spôsob prípravy novely zákona je prejavom neakceptovateľného politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii akademickej samosprávy a demokratických slobôd.

Akademický senát Obchodnej fakulty EU v Bratislave vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby navýšilo finančné zdroje pre vysoké školstvo, ktoré umožnia realizáciu rozvojových aktivít v oblasti vzdelávania a vedy.

V prípade, že MŠVVaŠ SR nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, pristúpi akademická obec Obchodnej fakulty EU v Bratislave k razantnejším formám protestu.

 

doc. Ing. Milan Oreský, PhD.
predseda Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave

 

Toto uznesenie bolo prijaté v úzkej súčinnosti s Akademickým senátom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorého úplné znenie je zverejnené na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.