Otvorenie dodatočnej výzvy na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium 2019/2020. Deadline na podanie prihlášky: 18. 9. 2019

 

Milí študenti,

Chcete študovať v zahraničí, a nestihli ste si podať prihlášku v prvom, ani druhom kole? Nevadí! Stále je možnosť prihlásiť sa na štúdium v letnom semestri 2019/2020!

Nepremeškajte možnosť prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt v letnom semestri akademického roku 2019/2020, deadline 18. 9. 2019.

Cieľová skupina

Študenti 1., 2. a 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave sa môžu prihlásiť na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2019/2020.

ERASMUS+ štúdium 2019/2020 je vzdelávacia mobilita vo forme štúdia v partnerskej inštitúcii (inšpiratívny prehľad dohôd ERASMUS+ Ekonomickej univerzity v Bratislave s jej zmluvnými partnermi je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus).

Sadzby novej generácie programu ERASMUS+ grantov na mobilitu študentov na štúdium sú sprístupnené na oficiálnej webstránke Ekonomickej univerzity v Bratislave (https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/prakticke-staze/2017/sadzby_grantovych_prispevkov.pdf).

Oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 18. 9. 2019.

Pozor, napriek tomu, že systém study abroad ponúka niekoľko stoviek škôl, pre potreby 3. kola výberového konania je nutné rešpektovať zoznam 233 univerzít a vybrať si iba z nich!!!

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/dokumenty/2018/manual_studyabroad.pdf 
(Technická podpora systému Study Abroad: , príp. hotline: 0907/551 404)

Tu je nutné sa najskôr zaregistrovať, a následne priamo v prostredí STUDY ABROAD:

 1. Vyplniť oficiálnu prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2019/2020. (Pozor, študenti robia často chybu a omylom prihlášku vložia do iného akademického roka!!!)
 2. Nahrať Vašu fotografiu. (Časť „Fotografia“)
 3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať (časť „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“).
 4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať (Časť „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“).
 5. Pokiaľ študent neabsolvoval predchádzajúce štúdium na niektorej z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, tak do systému (časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“) uploadne:
 • študent 2. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. ročník,
 • študent 3. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. a 2. ročník,
 • študent 1. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce Bc. štúdium – t.j. dodatok k VŠ diplomu v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity/fakulty),
 • študent 2. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce Ing. resp. Mgr. štúdium – t.j. 1. ročník a dodatok k VŠ diplomu za Bc. štúdium v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok za Bc. štúdium v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity). Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA a teda nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.
 1. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške (odbornej/špecializovanej), prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď.. (časť „Jazykové certifikáty“).Poznámka: Pokiaľ ste absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, certifikát EU neprikladajte (vidíme ho v AISe vo výpise známok). To znamená vkladáte iba certifikáty získané mimo EUBA (aj to iba v prípade, že sú kvalitatívne na vyššej úrovni ako úroveň absolvovaná na EUBA) a z jazyka, v ktorom chcete študovať!Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia a teda nemajú žiadny certifikát, vložia do tejto časti, napr. prázdny dokument. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 1. Iné – sem vložte napr. ŠVOČ - medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo EUBA (ŠP, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď. (časť „Iné“).Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí teda nemajú žiadny dodatočný doklad, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 1. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2019/2020 vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke odovzdajte v podateľni Ekonomickej univerzity v Bratislave - 1. posch. blok A (oproti bloku B, v ktorom sídli dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, výučba 1) najneskôr vo štvrtok 19. 9. 2019 do 13:30. O 14:00 vyzdvihneme poslednýkrát poštu v podateľni!

Na obálku, prosím, ako adresáta uveďte: Referát pre medzinárodné vzťahy (RMV), Obchodná fakulta EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Obálku označte nápisom „Výberové konanie ERASMUS+ ŠTÚDIUM. Neprikladajte do obálky žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v systéme STUDY ABROAD! Termín 18. 9. 2019 je záväzný aj pre nahratie dokumentov do systému STUDY ABROAD. Po tomto termíne nebude možný vstup a doplnenie či modifikácia dokumentov.

 1. Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

V prípade doplňujúcich otázok je k dispozícii e-mailová adresa:

Nominácia študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na štúdium ERASMUS+ 2019/2020 bude po vyhodnotení dodatočného výberového konania spolu so sprievodnou dokumentáciou postúpená Oddeleniu medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít. 

Veľa motivácie a inšpirácie vám želá referát pre medzinárodné vzťahy

Upozornenie:

Upozorňujeme študentov, ktorí sa prihlásia do výberového konania v rámci tejto výzvy, že v prípade, ak sa po doručení oficiálnej nominácie na Oddelenie medzinárodnej mobility(OMM) vzdajú možnosti vycestovať na mobilitu, OMM vyradí týchto študentov z prípadného ďalšieho výberového konania s možnosťou vycestovania v ak. roku 2019/2020. Opätovne sa budú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ mobilitu - štúdium až v ďalšom akademickom roku.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.