Chcete študovať v zahraničí, a nepodali ste si prihlášku v prvom kole? Nevadí! Stále je možnosť prihlásiť sa v termíne do 12. apríla 2021

Cieľová skupina

Študenti 1., 2. a 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave sa môžu prihlásiť na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2021/2022.

ERASMUS+ štúdium je vzdelávacia mobilita vo forme štúdia v partnerskej inštitúcii (inšpiratívny prehľad dohôd ERASMUS+ Ekonomickej univerzity v Bratislave s jej zmluvnými partnermi je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus).

Sadzby novej generácie programu ERASMUS+ grantov na mobilitu študentov na štúdium sú sprístupnené na oficiálnej webstránke Ekonomickej univerzity v Bratislave (https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/prakticke-staze/2017/sadzby_grantovych_prispevkov.pdf).

 

Oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 12. 4. 2021.

 

Pozor, napriek tomu, že portál Study Abroad ponúka niekoľko stoviek škôl, pre potreby dodatočného výberového konania je nutné rešpektovať zoznam 275 univerzít a vybrať si iba z nich!

 

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/dokumenty/2018/manual_studyabroad.pdf 

Technická podpora systému Study Abroad: , príp. hotline: 0907/551 404)

 

Na portáli https://studyabroad.sk je nutné sa najskôr zaregistrovať, a následne priamo v portáli Study Abroad:

 1. Vyplniť oficiálnu prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2021/2022 (pozor, študenti robia často chybu a omylom prihlášku vložia do iného akademického roka)
 2. Nahrať Vašu fotografiu. (časť „Fotografia“)
 3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať (časť „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“).
 4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať (časť „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“).
 5. Pokiaľ študent neabsolvoval predchádzajúce štúdium na niektorej z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, tak do systému (časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“) uploadne:
  • študent 2. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t. j. 1. ročník,
  • študent 3. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t. j. 1. a 2. ročník,
  • študent 1. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce bc. štúdium – t. j. dodatok k VŠ diplomu v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity/fakulty),
  • študent 2. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce Ing. resp. Mgr. štúdium – t.j. 1. ročník a dodatok k VŠ diplomu za Bc. štúdium v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok za Bc. štúdium v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity)Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej.

Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA a teda nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.

 1. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške (odbornej/špecializovanej), prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď.. (časť „Jazykové certifikáty“).Poznámka: Pokiaľ ste absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, certifikát EU neprikladajte (vidíme ho v AISe vo výpise známok). To znamená vkladáte iba certifikáty získané mimo EUBA (aj to iba v prípade, že sú kvalitatívne na vyššej úrovni ako úroveň absolvovaná na EUBA) a z jazyka, v ktorom chcete študovať!Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia a teda nemajú žiadny certifikát, vložia do tejto časti, napr. prázdny dokument. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 1. Iné – sem vložte predbežný zoznam predmetov (formulár na stiahnutie TU), a iné doklady, napr. ŠVOČ - medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo EUBA (ŠP, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď. (časť „Iné“). Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 1. Vygenerovanú prihlášku z portálu STUDY ABROAD na akademický rok 2021/2022 vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke spolu s prílohami (pozri text ďalej) odošlite poštou najneskôr v utorok 13. 4. 2021 do 12:00
  • do obálky vložte: 
   1) podpísanú prihlášku;
   2) podpísaný životopis,
   3) podpísaný motivačný list v AJ,
   4) predbežný zoznam predmetov, o ktoré máte záujem študovať na 3 vybraných univerzitách - formulár na stiahnutie TU.
  • obálku označte nápisom „Výberové konanie ERASMUS+ štúdium a odošlite na adresu:
   Referát pre medzinárodné vzťahy a PR
   Obchodná fakulta EU v Bratislave
   Dolnozemská cesta č. 1
   852 35 Bratislava
  • termín 12. 4. 2021 je záväzný pre nahratie dokumentov do systému STUDY ABROAD. Po tomto termíne nebude možný vstup a doplnenie či modifikácia dokumentov. Pre zaslanie požadovaných dokumentov rozhoduje pečiatka pošty, listové zásielky odoslané po 13. 4. 2021 nebudeme akceptovať.
 1. Výberové konanie sa uskutoční prostredníctvom aplikácie MS Teams (predpokladaný termín: 19. 4. 2021 o 12:30). Pozvánku na výberové konanie obdržíte e-mailom.
 2. Výsledky výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

V prípade doplňujúcich otázok je k dispozícii e-mailová adresa:

 

Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa mobility štúdium sa nachádzajú na adrese https://of.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov/erasmus-studijny-pobyt#prihlasovanie-a-v%C3%BDberov%C3%A9-konanie a tiež na Instagrame na: https://www.instagram.com/euba_studyabroad/.

 

Nominácia študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2020/2021 bude po vyhodnotení výberového konania spolu so sprievodnou dokumentáciou postúpená Oddeleniu medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít.

 

Veľa motivácie a inšpirácie Vám želá referát pre medzinárodné vzťahy a PR

 

Upozornenie:

Upozorňujeme študentov, ktorí sa prihlásia do výberového konania v rámci tejto výzvy, že v prípade, ak sa po doručení oficiálnej nominácie na Oddelenie medzinárodnej mobility(OMM) vzdajú možnosti vycestovať na mobilitu, OMM vyradí týchto študentov z prípadného ďalšieho výberového konania s možnosťou vycestovania v akademickom roku 2021/2022. Opätovne sa budú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ študijný pobyt až v ďalšom akademickom roku.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.