Ako sa stalo už tradíciou na Obchodnej fakulte, aj v tomto akademickom roku 2014/2015 boli študenti 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia oficiálne prijatí za členov Akademickej obce Obchodnej fakulty počas slávnostnej imatrikulácie, ktorá sa konala 1. októbra 2014 o 12,30 v miestnosti B107.

Otvorenie a celý priebeh imatrikulácie prebiehal pod taktovkou prodekanky pre vzdelávanie Ing. Zuzany Francovej, PhD., za prítomnosti rektora EU v Bratislave Dr. h. c prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., funkcionárov Obchodnej fakulty – dekana Ing. Štefana Žáka, PhD., prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Viery Kubičkovej, PhD., prodekanky pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Denisy Čiderovej, PhD. M.A., a prodekana pre rozvoj Ing. Petra Fila, PhD., ale aj predsedu Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Bc. Andreja Ralbovského.

V úvode sa študentom prihovoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD., ktorý prejavil radosť  a potešenie z rozhodnutia študentov venovať sa štúdiu práve na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a konkrétne na Obchodnej fakulte. Zároveň poprial študentom, aby sa ich alma mater stala druhým domovom, kde sa budú príjemne cítiť a chvíle, ktoré strávia na univerzite nielen štúdiom, aby sa im vryli do pamäte ako spomienky, ku ktorým sa budú vždy radi vracať.

Dekan Obchodnej fakulty Ing. Štefan Žák, PhD., sa podelil so študentmi o svoju radosť z toho, že sa stali súčasťou viac ako 2000-člennej rodiny študentov a zamestnancov Obchodnej fakulty – vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie, s ktorou sa spájajú dva pojmy: líderstvo a excelentnosť. V duchu slov Hansa Vontobla – dlhoročného partnera a priaznivca Obchodnej fakulty: „Človek nie je starý, keď má veľa rokov; človek je starý, keď sa zriekne svojich ideálov. Roky síce poznačia tvár, ale zrieknutie sa ideálov poznačí dušu,“ zaželal prvákom, aby počas štúdia na Obchodnej fakulte našli mnoho ideálov.

Pomocnú ruku a podporu pri riešení študentských problémov ponúkol prvákom predseda Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Bc. Andrej Ralbovský, ktorý vystúpil so svojim príhovor tesne pred tým, ako zástupca študentov Martin Mlynár zložil imatrikulačný sľub v mene všetkých študentov. Následne si zástupcovia jednotlivých študijných skupín prevzali z rúk dekana imatrikulačné listy.

Po odznení tónov študentskej hymny a odchode funkcionárov sa študenti rozpŕchli nasávať nové poznatky, vedomosti a skúsenosti, ktoré jedného dňa zužitkujú v praxi a stanú sa ďalšími z mnohých našich úspešných absolventov.

 

Fotogaléria

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.