Aj v tomto roku Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovala pre potenciálnych uchádzačov o štúdium Informačný deň EU v Bratislave, na ktorom sa mohli študenti stredných škôl, ale aj ostatní záujemcovia o štúdium dozvedieť o možnostiach, výhodách a prínosoch ich budúceho štúdia na jednotlivých fakultách univerzity. Informačný deň EU v Bratislave sa konal 6. februára 2015 od 9,00 h. v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na úvod sa stredoškolákom, ktorí zaplnili aulu do posledného miesta, prihovoril rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., ktorý je presvedčený, že rozhodnutie o štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude správnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú spájať svoj profesionálny život s ekonomickými disciplínami. O prijímacom konaní a spôsobe podávania prihlášky študentov informovala prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD.

Následne sa postupne vystriedali dekani, resp. prodekani všetkých fakúlt univerzity, aby študentom predstavili predovšetkým ponuku študijných programov.

Obchodná fakulta mala na Informačnom dni EU v Bratislave zastúpenie v osobe dekana Obchodnej fakulty doc. Ing. Štefana Žáka, PhD., a prodekana pre PR Ing. Petra Drábika, PhD., ktorý pred videoprezentáciou fakulty hovoril o dôvodoch, prečo študovať práve na Obchodnej fakulte a aké možnosti pre svojich študentov fakulta ponúka. Prezentácia bola zameraná najmä na atraktívnosť študijných programov, uplatniteľnosť absolventov v praxi, možnosti štúdia v zahraničí a intenzívnu spoluprácu s praxou. V závere svojej prezentácie pozval záujemcov o štúdium do priestorov dekanátu Obchodnej fakulty.

Na dekanáte študentov vítal dekan fakulty doc. Ing. Štefan Žák, PhD., spolu s prodekanmi a vedúcou študijného oddelenia, na ktorých v priebehu nasledujúcich 2 hodín smerovalo množstvo otázok týkajúcich sa podávania prihlášky na štúdium, priebehu prijímacieho konania a nástupu na štúdium. Veľký záujem prejavovali o možnosti štúdia v cudzích jazykoch, absolvovanie študijných pobytov v zahraničí, o pracovné príležitosti počas štúdia, či možnosti absolvovania pracovných stáží nielen doma, ale aj v zahraničí. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi študentov vo výraznej miere zaujímala spolupráca fakulty s hospodárskou praxou a z toho vyplývajúce pre nich možnosti prepojenia teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami už počas štúdia.

 

Fotogaléria

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.