Loading page...

7. decembra 2017 poctil svojou návštevou Obchodnú fakultu veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave, Jeho Excelencia Luís Antonio Balduíno Carneiro,

ktorý prijal pozvanie katedry medzinárodného obchodu ako hosťujúceho prednášajúceho v rámci predmetu teritoriálne analýzy v medzinárodnom podnikaní. 

Na oficiálnej návšteve ho za vedenie fakulty prijal prodekan pre zahraničné vzťahy Ing. Daniel Krajčík, PhD., a prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., za prítomnosti vedúceho katedry medzinárodného obchodu prof. Ing. Petra Baláža, PhD., a Ing. Stanislava Zábojníka, PhD. 

Pán veľvyslanec pôsobil a pôsobí v mnohých významných funkciách v rámci veľvyslanectiev Brazílie v Indii, USA, ako významný predstaviteľ reforiem realizovaných v brazílskej ekonomike, výkonný riaditeľ a predseda riadiaceho výboru New Development Bank ("Bank of BRICS") a na ďalších významných postoch. Obsahom prednášky na tému Perspektíva podnikania v teritóriu Brazílie bol aktuálny vývoj brazílskej ekonomiky, potenciál obchodu a investícií medzi brazílskymi a slovenskými spoločnosťami, ako aj aktuálne výzvy rozvoja brazílskej ekonomiky. 

 

Stay informed about current events at the faculty?