Obchodná fakulta sa dlhodobo zapája do vzdelávacieho procesu na Univerzite tretieho veku Bratislavskej Business School (ďalej UTV), ktorá vykonáva svoju činnosť ako pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Začiatok akademického roka 2019/2020 aj na UTV bol spojený so slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa konala 23. septembra 2019 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Viac ako stovka starších študentov sa stretla na našej alma mater, aby zložili sľub. V úvode si prítomní vypočuli slávnostný príhovor doc. Ing. Jany Péliovej, PhD., prorektorky pre manažovanie akademických projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za všetkých študentov UTV zložila sľub PhDr. Jitka Žatkuliaková a následne si študenti prevzali výkazy o štúdiu z rúk PaedDr. Evy Stradiotovej, PhD., prodekanky pre vzdelávanie a štatutárnej zástupkyne dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Imatrikulácie sa zúčastnil aj Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V závere slávnostného aktu sa prorektorka prihovorila imatrikulovaným študentom: „V mene pána rektora EU v Bratislave, v mene vedenia, v mene celej našej univerzity i vo svojom mene Vám prajem, aby štúdium, ktoré začínate, naplnilo vaše očakávania. Naši kolegovia, s ktorými sa budete stretávať na výučbe, sú pripravení Vám odovzdať veľmi veľa - nielen informácie, vedomosti, ale aj kus seba samého.“ A študenti sa spevom pridali k reprodukovanej študentskej hymne Gaudeamus Igitur. UTV žije svojim „životom“ a začala písať ďalšiu kapitolu zmysluplného využitia voľného času seniorov nielen z Petržalky.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.