Slávnostná imatrikulácia a prvá prednáška otvorili akademický rok 2019/2020 Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Chorvátskom Grobe.

Takmer 30 starších študentov premenilo zasadačku obecného úradu v Chorvátskom Grobe na malú vysokoškolskú aulu. V úvode imatrikulácii si prítomní vypočuli slávnostné príhovory Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave a JUDr. Mgr. Vladimíry Vydrovej, starostky obce Chorvátsky Grob.

Za všetkých študentov UTV zložil sľub pán Milan Hudec. Potom nasledovalo predstavenie všetkých študentov, ktorí si prevzali výkazy o štúdiu z rúk Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., prodekana pre rozvoj a zabezpečovanie kvality Obchodnej fakulty EU v Bratislave, ktorá je garantom študijného odboru UTV Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Chorvátskom Grobe. Obchodnú fakultu zastupoval aj Ing. Róbert Rehák, PhD., prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty.

Dekan Obchodnej fakulty Peter Drábik sa v závere prihovoril študentom: „ V mene pána rektora EU v Bratislave, v mene celej Obchodnej fakulty  i vo svojom mene Vám prajem, aby štúdium, ktoré začínate, naplnilo vaše očakávania a aby ste rovnakú radosť mali v priebehu celého štúdia. Pre našu fakultu je cťou byť kľúčovým partnerom, spolupracovať a podporovať vzdelávanie starších študentov.“

Pani starostka Chorvátskeho Grobu nadviazala na príhovor dekana: „Je veľká česť, že práve EU v Bratislave ako renomovaná univerzita, sa stáva súčasťou seniorov našej obce.“

Na záver zaznela študentská hymna Gaudeamus Igitur a po slávnostnom ceremoniáli nasledovalo spoločné fotenie v krásnom parku pred budovou obecného úradu a prvá prednáška študentov 1. ročníka s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA, manažérkou UTV.

Univerzita tretieho veku v Chorvátskom Grobe pokračuje v písaní príbehu zmysluplného využitia voľného času seniorov.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.