Akademické slobody, ku ktorým radíme aj akademickú samosprávu, patria k základným výdobytkom Novembra ´89. My, dekani fakúlt spoločne s vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave, stojíme za akademickými slobodami a podporujeme akademickú samosprávu ako osvedčený model spravovania slovenských vysokých škôl.

Napriek pozitívnym skúsenostiam s akademickou samosprávou zaznamenávame v poslednom období pokusy o vytvorenie systému priamych politických zásahov do činnosti a riadenia vysokých škôl. Z rôznych zdrojov k nám prenikajú znepokojivé informácie o zámere skoncovať s akademickou samosprávou a tým aj politickou nezávislosťou slovenských univerzít. So znepokojením sledujeme tieto snahy a zásadne s nimi nesúhlasíme.

Keďže dlhé roky pôsobíme na akademickej pôde, výmena názorov je pre nás prirodzeným svetom. Aj z tohto dôvodu považujeme za dôležité, aby sa o zmenách vysokoškolského zákona rozhodovalo po širokej, fundovanej a politicky nezávislej diskusii. Po diskusii, v ktorej sa partneri vzájomne počúvajú, pristupujú k sebe s úctou a rešpektom a po diskusii, na konci ktorej si každý bude môcť povedať, že sme posunuli slovenské vysoké školstvo na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Vítame záujem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť zmysluplný rozvoj slovenského univerzitného vzdelávania. Podobne ako iné oblasti našej spoločnosti, aj vysoké školstvo potrebuje udržiavať krok s potrebami hospodárskeho života. Spochybňujeme však spôsob a formu, akými ministerstvo pristupuje k svojmu zámeru. Dôrazne namietame, že tento proces prebieha za zatvorenými dverami, bez širokej odbornej diskusie, navyše v období, v ktorom je z objektívnych príčin zakázané organizovať akékoľvek verejné stretnutia. Absencia verejnej diskusie a zámer výrazne obmedziť akademické slobody a samosprávu sú podľa nás v priamom rozpore s demokratickými princípmi. Sú namierené proti myšlienke podporovať univerzity ako slobodné vedecké ustanovizne, zabezpečujúce predovšetkým slobodné vzdelávanie, slobodný výskum a slobodnú výmenu názorov, a to bez obáv z represií zo strany vládnucej moci.

Signatári vyhlásenia:

prof. Ing. Brezina Ivan, CSc., dekan FHI EU v Bratislave

prof. Ing. Daňo Ferdinand, PhD., rektor EU v Bratislave

Ing. Drábik Peter, PhD., MSc., dekan OF EU v Bratislave

doc. Mgr. Ing. Juhászová Zuzana, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

doc. PhDr. Kucharčík Rudolf, PhD., dekan FMV EU v Bratislave

prof. Ing. Markovič Peter, PhD., dekan FPM EU v Bratislave

doc. Mgr. Mattoš Boris, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy

prof. Ing. Pastoráková Erika, PhD., dekanka NHF EU v Bratislave

doc. Ing. Péliová Jana, PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov

doc. Ing. Puškárová Paula, DiS. art., PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

Dr. h. c. prof. Ing. Sivák Rudolf, PhD., prorektor pre rozvoj

doc. PhDr. Štefančík Radoslav, MPol., Ph.D., dekan FAJ EU v Bratislave

Dr. h. c. prof. RNDr. Tkáč Michal, CSc., dekan PHF EU v Bratislave

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.