5. – 6. decembra 2013 sa už po ôsmykrát na Obchodnej fakulte EU v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia MERKÚR 2013, ktorej sa v tomto roku zúčastnili doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska.

Počas otvorenia konferencie v prvý rokovací deň (5.12.2013) sa uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie Ceny dekana za dizertačnú prácu mimoriadnej kvality.Dekan fakulty udeľuje cenu absolventom vo všetkých študijných programoch doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte.

Cenu dekana za dizertačnú prácu mimoriadnej kvality za akademický rok 2011/2012 získali:

 • Ing. Ivan Bzdúšek, PhD.
  Téma: Imidž vybranej maloobchodnej spoločnosti
  Školiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSs.
 • Ing. Dorota Lattová, PhD.
  Téma: Inovácie a produktivita v službách: SR v rámci EÚ
  Školiteľ: prof. Ing. Valéria Michalová, CSs.
 • Ing. Lucia Furdová, PhD.
  Téma: Meniace sa medzinárodné marketingové stratégie a obchodné podmienky a ich vplyv na prepravu
  Školiteľ: doc. Dr. Ing. Heda Hansenová

 

Cenu dekana za dizertačnú prácu mimoriadnej kvality za akademický rok 2012/2013 získali:

 • Ing. Lukáš Švéda, PhD.
  Téma: Manažment a organizácia obchodného personálu firmy ako faktor tvorby etickej klímy vo vzťahoch zákazník - predávajúci
  Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Kita, CSs.
 • Ing. Peter Červenka, PhD.
  Téma: Nové trendy v elektronickej komunikácii a ich aplikácia v podnikaní
  Školiteľ: doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc.
 • Ing. Andrej Hamara, PhD.
  Téma: Analýza vplyvu zmien v zahranično-obchodnej politike EÚ na konkurencieschopnosť ekonomiky SR
  Školiteľ: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
 • JUDr. Mgr. Ján Mišura, PhD.
  Téma: Nekalá súťaž ako konkurenčná praktika a jej vplyv na svetový obchod
  Školiteľ: doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc.

Po slávnostnom odovzdávaní cien konferencia pokračovala plenárnym rokovaním, na ktorom v tomto roku vystúpili so zaujímavými a podnetnými prednáškami zástupcovia hospodárskej praxe – Michal Kardoš z agentúry SARIO s prednáškou Zóny voľného obchodu a ich vplyv na medzinárodný obchod, Vladimír Taraba zo spoločnosti Continental Matador Rubber, s. r. o., prednášal na tému Možnosti podnikania v Ruskej federácii a Pavol Minár z agentúry Istropolitana Ogilvy vysvetlil, prečo Nie je všetko Facebook, čo je inovatívne. Poobedný program pokračoval rokovaniami v sekciách, v priebehu ktorých samotní účastníci konferencie prezentovali svoje poznatky, skúsenosti a výsledky vlastnej vedeckej činnosti za prítomnosti gestorov, ktorí zase hodnotili jednotlivé príspevky a určovali víťazov sekcií.

 

Záver 1. dňa konferencie sa niesol v znamení odovzdávania Ceny za najlepší príspevok v sekcii, ktorú získali:

 • Anna Para a Katarzyna Negacz z Ekonomickej univerzity v Katowiciach v sekcii Business in the International Context
 • Simona Škorvagová z Obchodnej fakulty EU v Bratislave v sekcii Manažment podniku, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí
 • Ota Melcher z Vysokej školy ekonomickej v Prahe v sekcii Medzinárodný obchod v období globalizácie a po finančnej kríze
 • Peter Paľko z Obchodnej fakulty EU v Bratislave v sekcii Inovatívny marketing

 

2. deň konferencie INNOVATION DAY sa realizoval formou workshopu pod názvom Enterpreneurship, ktorý viedol Charles M. Weber, PhD. z Portland State University, USA. Účastníci pracovali v tímoch na rozvíjaní vlastných „business ideas“ do reálnej podoby vo forme úspešného start-upu za aktívnej pomoci prof. Webera, ktorý poskytol účastníkom mnoho cenných rád, odporúčaní a usmernení pri rozvíjaní ich start-upov.