Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade vedeckého časopisu Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní / zamietnutí príspevku. Pripomienky recenzenta pomáhajú autorovi vylepšiť článok. Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie. Redakcia vedeckého časopisu zastáva názor, že všetci autori, ktorí chcú prispieť do časopisu svojou publikačnou činnosťou, majú povinnosť sa rovnakou mierou podieľať na recenzovaní predložených príspevkov.

 

Ďalšie aspekty / časové hľadisko recenzného pokračovania

Každý navrhnutý recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis článku, alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu.

 

Zachovanie dôvernosti

S každým rukopisom obdržaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej výkonným redaktorom časopisu.

 

Objektivita

Recenzia musí byť vypracovaná objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzenti by mali vyjadriť svoje názory odborne jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi.

 

Citovanie zdrojov

Recenzenti by mali označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať. Recenzent by mal upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akejkoľvek inej publikovanej štúdie, ktorých si je vedomý.

 

Publikovanie a konflikt záujmov

Nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania sa považujú za dôverné a nesmú sa použiť na získanie osobnej výhody recenzenta. Recenzenti by nemali hodnotiť články, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi príspevkov.

 

Recenzný posudok