Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2018.

MERKÚR 2018 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD Students and Young Scientists

 

Recommended Citation/Odporúčané citovanie:

Last Name, N. 2018. Title of the paper. In MERKÚR 2018 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, p. xxx-xxx.