Na knižný trh bola uvedená vedecká monografia autorského kolektívu pod vedením Andrey Slezákovej Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve - komentár.

Členovia katedry obchodného práva, JUDr. Andrea Slezáková, PhD., LL.M. (ako vedúca autorského kolektívu), JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M. a JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD., sa podieľali na tvorbe komentára k zákonu č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po prvýkrát od nadobudnutia účinnosti tohto právneho predpisu na Slovensku sa autorský kolektív venoval jeho komentovaniu. Publikačný výstup je zároveň unikátny tým, že v sebe spája právne názory členov akademickej obce, ako aj odborníkov z praxe.

 

Publikácia finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár je dostupná na e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer: https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-financnom-sprostredkovani-a-financnom-poradenstve-komentar.p4612.html

 

Odporúčaná citácia:

Slezáková, A. - Šimonová, J. - Jedinák, P. a kol. Zákon o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve - komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 496 s. ISBN 978-80-571-0193-2.