Formovanie národnej ekonomiky v podmienkach digitalizácie: na príklade Kazachstanu, Ruskej federácie a Európskej únie

Problém udržateľnosti rozvoja národného hospodárstva si vyžaduje hĺbkové štúdie rôznych teoretických princípov a metodických prístupov pri skúmaní digitalizácie a jej vplyvu na procesy efektívnosti národného hospodárstva vzhľadom na globálnu neistotu. V danej monografii sa skúmajú naliehavé problémy vývoja digitalizácie v ekonomikách krajín v kontexte globalizácie, hodnotia sa vývojové trendy digitalizácie v národnom hospodárstve v moderných podmienkach, ktoré určujú priority ich ďalšieho rozvoja a účasti na regionálnych a svetových trhoch. Zároveň sa autori venujú aktuálnym problémom a súčasným trendom rozvoja digitalizácie na príklade Kazachstanu, Ruskej federácie a EÚ. Kolektív autorov dúfa, že táto monografia prispeje k hlbšiemu porozumeniu súčasných trendov vo vývoji ľudského kapitálu v národnom hospodárstve skúmaných krajín a lepšiemu procesu hľadania účinných spôsobov rozvoja ekonomiky štátov v kontexte digitalizácie.

Проблема устойчивости развития национальной экономики требует углубленного изучения различных теоретических принципов и методологических подходов при изучении цифровизации и ее влияния на процессы эффективности национальной экономики в условиях глобальной неопределенности. В данной монографии рассматриваются актуальные проблемы развития цифровизации в экономиках стран в условиях глобализации, оцениваются тенденции ее развития в национальной экономике в современных условиях, которые определяют приоритеты их дальнейшего развития и участия в региональном и мировом рынках. В то же время авторы рассматривают актуальные проблемы и современные тенденции развития цифровизации на примере Казахстана, Российской Федерации и Европейского Союза. Коллектив авторов надеется, что эта монография будет способствовать более глубокому пониманию современных тенденций развития человеческого капитала в национальной экономике изучаемых стран и более эффективному процессу поиска эффективных путей развития национальных экономик в контексте цифровизации.

 

Formovanie národnej ekonomiky v podmienkach digitalizácie: na príklade Kazachstanu, Ruskej federácie a Európskej únie / Формирование национальной экономики в условиях цифровизации : на примере Казахстана, Российской Федерации и Европейского Союза

 

Odporúčaná citácia / Recommended Citation

Kašťáková, E., Maydirova, A., et al. 2020. Formirovanije nacional'noj ekonomiki v uslovijach cifrovizacii : na primere Kazachstana, Rossijskoj Federacii i Jevropejskogo Sojuza.1. izdaniye. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 190 s. ISBN 978-80-225-4721-5.

Каштякова, Э., Майдырова, А и кол.  Формирование национальной экономики в условиях цифровизации : на примере Казахстана, Российской Федерации и Европейского Союза. Братислава: Издательство «Эконом», 2020. ISBN 978-80-225-4721-5.