Table of Contents

 

Boris Baumgartner
Angola - an Oil Dependant Country in Sub-Saharan Africa

Ľubomír Čunderlík
Aspekty vybraných bankových služieb pre finančných spotrebiteľov / Some Legal Aspects of Certain Banking Services for Financial Consumers

Liudmila Gorlevskaya
Building Effective Marketing Communications in Tourism

Eva Hanuláková – Ina Kováčová Bečková
Marketing as a Part of Strategic Management of Consulting Companies

Tatiana Hlušková
Porovnanie stratégií Priemyslu 4.0 na Slovensku a vo vybraných krajinách / The Comparison of Industry 4.0 Strategies in Slovakia and in Selected Countries

Dušan Holub
Zásady tvorby a možnosti ochrany obchodného mena / The Principles of Creation of the Business Name and the Possibility of its Protection

Martin Hudec – Alena Donovalová
Open Your Eyes Alice and Start Following the Economic Cycle Instead of the White / Rabbit: Influential Behaviour of the Economic Cycle

Lucia Khúlová
Export into EFTA and transportation costs

Marián Kropaj
Omeškanie dlžníka a úroky z omeškania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch na Slovensku / The Borrower Defaults and Late Charges in Civil-law Relationship and Business-law Relationship in Slovak Republic

Monika Matušovičová
Prístupy zohľadňujúce starnutie populácie v praxi marketingovo orientovaných podnikov / Approaches taking into Account the Aging of the Population in the Practice of Marketing oriented
Enterprises

Jozef Orgonáš - Barbora Paholková - Vladimír Hanuľa – Barbora Némová – Peter Bíreš – Matúš Novčák
Inovácie pri podnikaní v maloobchode / Innovations in Retail Business

 

BOOK REVIEWS

Elena Kašťáková
KITTOVÁ, Z. A KOL. 2016. Európske a medzinárodné obchodné právo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 338 s.

Zuzana Kittová
DRIENIKOVÁ, K. – KAŠŤÁKOVÁ, E. 2016. Význam krajín Spoločenstva nezávislých štátov pre strategické rozvojové zámery EÚ (so zameraním na Slovensko). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 136 s.