Table of Contents

 

Dušan Holub – Hana Magurová
Legal Regulation of Entrepreneur’s Conduct in Slovakia

Martin Hudec
The Higher Essence of Economic Convergence Regarding Monetary Impacts

Marta Karkalíková
Dôvody zavádzania systémov manažérstva environmentu v organizáciách / Reasons for Implementation of Environmental Management Systems in Organisations

Elena Kašťáková
Intenzita zahraničného obchodu medzi Slovenskom a Ruskom v súčasnom období / The Intensity of Foreign Trade Development between Slovakia and Russia in the Current Period

Ľubica Knošková – Alena Donovalová
Hodnotenie vývoja konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v rokoch 2014 až 2016 / Competitiveness of the Slovak Republic in the years 2014 ‐ 2016 – Evaluation of the Development

Andrea Slezáková
Liability for Damage Caused at the Pursuit of Financial Advisory

Rastislav Strhan
Efekt odrazu a jeho dôsledky na marketingové rozhodovanie / Rebound Effect and its Impact on Marketing Decision Process

Katarína Súkeníková
Proces nákupného rozhodovania: štúdia publikovanej terminológie a názorov / Buying Decision Process: Study of Published Terminology and Views

Otília Zorkóciová – Hana Petríková – Lenka Škodová
Evaluation of Selected Aspects of the Business Environment of the Republic of Macedonia and Foreign Trade Relations with the Slovak Republic

Ľubica Zubaľová
Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s južnými susedskými krajinami po Arabskej jari / EU Foreign‐trade Relations with Southern Neighbourhood Countries after Arab Spring

 

BOOK REVIEWS

Jana Pšenková
HORBULÁK, Z. 2015. Spoločenská zodpovednosť malých a stredných podnikov. Bratislava : vydavateľstvo IRIS. 172 s.

Milan Oreský
KITA, J. 2017. Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov. Bratislava : Vydavateľstvo Wolters Kluwer. 232 s.

Ľudmila Novacká
ROLÍNEK, L. a kol. 2016. Krize malých a středních podniků, příčiny a jejich řešení. Praha : Vydavateľstvo Wolters Kluwer. 152 s.