Table of Contents

 

Alena Bašová
Diversification as a tool to increase energy security

Viera Čihovská
Sociálne partnerstvá firiem v kontexte zvyšovania kvality života a kreovania občianskej spoločnosti / Social partnerships of companies in the context of improving the quality of life and the creation of civil society

Dušan Holub
K problematike založenia a vzniku obchodných spoločností / Issues of the Founding and Establishment of Trading Companies

Paulína Krnáčová – Martin Závodský
Consumer‐Oriented Sales Promotion of Organic Food in Slovakia and the Czech Republic

Marián Kropaj
Nový zákon o zájazdoch a rozvoj obchodu / The New on package tours Act and Trade Development

Hana Magurová – Matej Horvat – Mária Srebalová
Consumer Protection in the Slovak Republic and Protection of Air Passengers’ Rights

Andrea Slezáková
Úvahy de lege ferenda o zákone o finančnom sprostredkovaní / Considerations de lege ferenda on the Financial Intermediation Act

Dušan Steinhauser – Miroslava Čukanová
Impact of Corporate Governance Framework on Economic Performance in European Union

Katarína Súkeníková
Metódy zisťovania lojality zákazníkov / Methods of measuring customer loyaltyLenka Vačoková
Limited Liability Companies in the Slovak and European Legal Context

Mária Veterníková ‒ Ján Mišura
Legal Regulation of Timesharing Contract and Other Contracts on Providing of Certain Services in Tourism Services in Slovak Republic

Dana Vokounová
Generácia Y a zdravý životný štýl / Generation Y and healthy lifestyle