Table of Contents

 

Peter Červenka ‒ Kristína Gážiová
Moderné navigačné technológie a ich aplikácia v cestovnom ruchu / Modern Navigation Technologies and their Aplication in Tourism

Jamal Hasan
E-commerce and its impact on retail stores in Slovakia

Tatiana Hlušková
Competitiveness Outlook of the Automotive Industry in the V4 Countries

Malgorzata A. Jarossová – Jana Gordanová
Folk Motifs as a New trend in Foods and Beverages Packaging Design

Marta Karkalíková – Alica Lacková – Ivan Hlavatý
Implementácia systémov manažérstva ako súčasť rozvoja organizácie / Implementation of Management Systems as Part of Organizational Development

Ľubica Knošková – Petra Garasová
The Economic Impact of Consumer Purchases in Fast Fashion Stores

Ivana Kravčáková Vozárová
Vývojové tendencie zahraničného obchodu Slovenskej republiky so Spojenými arabskými emirátmi / Developmental tendencies of foreign trade of the Slovak Republic with the United Arab Emirates

Alica Lacková – Marta Karkalíková
Dopady spotrebiteľského správania sa na maloobchodný predaj potravín / Impacts of Consumer Behavior on Retail Sale of Food

Ingrid Potisková
Priemysel 4.0 - výzvy, očakávania, dôsledky / Industry 4.0 - Challenges, Expectations, Consequences

Andrea Slezáková
Entering Into the Register of Providers of Special Financial Education

Jiří Mařík
Marketing Performance Metrics Used by SMEs in Manufacturing Sector and Their Impact on Subjective Performance

 

BOOK REVIEWS

Gevorg Ayrumyan
SLEZÁKOVÁ, A., MIKLOŠ, P. a kol. 2018. Zákon o dohľade nad finančným trhom. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 492 s.

Mária Veterníková
MRÁZ, S. - BROCKOVÁ, K. 2018. Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 247 s.