Table of Contents

 

Abeer Naesa - Reabal Mona - Ahmad Ibrahim Kara-Ali - Hussam Eddin Laika
Economic and environmental side of the use of biotechnologies Case Study: Synthesis of some bioplastics from algae

Zuzana Borovská
Projekt BRI a zhodnotenie jeho významu na Blízkom východe (s dôrazom na Irán) / BRI project and evaluation of its role in the Middle East (with an emphasis on Iran)

Denisa Čiderová – Dubravka Kovačević – Jozef Čerňák
The Brexitologic of Competitiveness

Barbora Družbacká – Simona Krivosudská
Energetická bezpečnosť Čínskej ľudovej republiky v oblasti dodávok ropy / Energy security of the People's Republic of China in the field of petroleum supply

Dušan Holub
Pojem, vznik a zánik záložného práva / Definition, establishment and termination of the lien

Elena Kašťáková - Natália Barinková
Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s krajinami Strednej Ázie / The Development of Foreign Trade Relations of Slovakia with Central Asian Countries

Marián Kropaj
Licenčná zmluva na používanie ochrannej známky a rozvoj obchodu / Trademark License Agreement and Trade Development

Vojtěch Meier - Barbora Franková
Zkoumaní rodinného podnikání v globalizovaném světě / Family business research in a globalized world

Milan Oreský
Rozhodovanie spotrebiteľov o výdavkoch z pohľadu teórie očakávaného úžitku, ostatných ekonomických teórií až k prospektovej teórii a ich využitie v marketingu / Consumer decision-making on spending according the expected utility hypothesis, according to other economic theories up to prospect theory and their use in marketing

Andrea Slezáková
The License To Perform The Activity Of A Finacial Advisor

Ondrej Tomčík
Perspektívy a úskalia exportu Slovenskej republiky do Číny / Prospects and pitfalls of the Slovak republic’s exports to China

Dana Vokounová
Experiment a jeho využitie v teréne / An experiment and its field application