Contents 

 

Niektoré špecifiká ekonomickej integrácie vybraných integračných zoskupení rozvojových krajín - Boris Baumgartner

Teoretické východiská pre skúmanie slovenských seniorov ako špecifického trhového segmentu - Iveta Fodranová

Vydávanie, náležitosti a imobilizácia cenných papierov - Dušan Holub

Ohodnocovanie komerčného potenciálu nových produktov a technológií - Lujza Jurkovičová

Regionálne produkty z pohľadu spotrebiteľov - Paulína Krnáčová – Lenka Kirnová

Proces uvádzania nového produktu na trh - Zuzana Lukačovičová - Zuzana Kyseľová

Vybrané aspekty úpravy ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu s osobitným kontextom na úpadok cestovnej kancelárie - Peter Ondrus

Vnemový marketing – zmysly v podpore predaja - Peter Pajonk – Katarína Plevová

Problematika korupcie a jej kultúrne aspekty na pozadí novej inštitucionálnej ekonomickej teórie ako jeden z faktorov vzniku krízových stavov - Dušan Steinhauser

Crisis communication on Facebook - Václav Stříteský - Adriana Stránská - Peter Drábik

Porovnanie vybraných indikátorov podnikateľského prostredia v rámci krajín V4 so zameraním na trh práce, vzdelávanie a inovácie - Andrea Vargová – Daniel Krajčík

Business Excellence ako inovatívny nástroj zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti organizácií - Otília Zorkóciová – Lucia Ďuranová

The Identification of Innovative Research Methods and Techniques Utilized in Marketing Research in the Digital Era - Štefan Žák

 

BOOK REVIEWS

MACHKOVÁ, H. 2015. Medzinárodný marketing. Strategické trendy a príklady z praxe. 4. vydanie. Praha: Vydavateľstvo GRADA Publishing, a. s., 194 s. - Peter Baláž

KAŠŤÁKOVÁ, E. – RUŽEKOVÁ, V. 2014. Operácie v zahraničnom obchode. Teória a prax (2. vydanie). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 306 s. - Kristína Drieniková

ŽÁK. Š. 2014. Marketingový výskum v digitálnej ére. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 132 s. - Janka Kopaničová