Contents 

 

Možnosti spolupráce 16 krajín strednej a východnej Európy s Čínou a pozícia Slovenskej republiky - Peter Baláž – Lukáš Harvánek

Systém podpory domácich potravinárskych a poľnohospodárskych produktov - Alena Dudeková

Evidencia cenných papierov - Dušan Holub

Prehlbovanie vzájomnej zahraničnoobchodnej spolupráce Slovenska s Ukrajinou v období globálnych geopolitických zmien - Elena Kašťáková - Dáša Bebiaková

Demografické východiská rozvoja regiónov a politiky kvality v Slovenskej republike - Tatiana Košútová

Využitie sociálnych sietí v marketingu firiem - Zuzana Lukačovičová – Diana Vargová

Sociálno-ekonomické determinanty vplyvu na zdravie v Slovenskej republike - Róbert Rehák – Soňa Dragúňová

Procesný a inovačný model internacionalizácie: Možnosti aplikácie pre malé a stredné firmy - Simona Škorvagová

The Economics of Happiness: Future or Reality in Russia? - Marina Yashina

Zahraničnoobchodné sankcie medzi EÚ a RF a ich vplyv na ekonomickú výkonnosť krajín EÚ11 - Stanislav Zábojník – Andrej Hamara

Fenomén Corporate IQ – teoretické vymedzenie a možnosti hodnotenia jeho efektívnosti v praxi - Otília Zorkóciová – Lucia Vanková

Perspektívy a riziká rozvoja poľnohospodárstva v Afrike s akcentom na subsaharskú Afriku Ľubica Zubaľová

 

BOOK REVIEWS

KNOŠKOVÁ, Ľ. 2015. Riadenie inovačných procesov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.124 s.. - Alica Lacková

RICHTEROVÁ, K. – KLEPOCHOVÁ, D. – KOPANIČOVÁ, J. – ŽÁK, Š. 2015. Spotrebiteľské správanie. Bratislava: SPRINT 2 s. r. o., 404 s. - Andrej Miklošík

KNOŠKOVÁ, Ľ. 2014. Manažment dizajnu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 186 s. - Jozef Mlákay