Table of Contents

 

Dušan Holub
Zabezpečovacie zmenky / Security Notes

Malgorzata A. Jarossová
Tradičná talianska kuchyňa a jej propagácia pomocou mobilných aplikácií / Traditional Italian Cuisine and its Promotion Using Mobile Applications

Elena Kašťáková - Dáša Bebiaková
Evaluation of the Current Foreign Trade Relations between Slovakia and Ukraine Affected by the Global Changes in the World Economy

Vojtech Kollár – Peter Polakovič – Jana Gasperová
Systémy riadeného vzdelávania, dôležitá podpora edukačného procesu / Learning Management Systems as an Important Support of the Educational Process

Tatiana Košútová
Región Spiš a jeho tradičné a regionálne výrobky chránené na vnútornom trhu / Spiš Region and Protected Traditional and Regional Products on the Internal Market

Paulína Krnáčová – Silvia Benkőová
Spotrebiteľské správanie v kontexte online marketingu / Consumer Behaviour in the Context of Online Marketing

Alica Lacková
Problémy súvisiace so sortimentom potravín určených pre celiatikov / Problems Associated with a Food Range for Celiac

Vanda Rogovská
Trendy v potravinárskom priemysle / Trends in Food Industry

Viera Ružeková
Prospects for the EU-US Trade Relations in the Light of the TTIP

 

BOOK REVIEWS

Miroslava Čukanová
BEBIAKOVÁ, D. – PETRÍKOVÁ, H. – SOPKOVÁ, G. – STEINHAUSER, D. 2015. Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 94 s.

Dušan Holub
ČUNDERLÍK, M. 2015. Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu. Bratislava: Vydavateľstvo Wolters Kluver. 254 s.